เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
พ.    2710     EE.336
(3) 11,
L0
    
    2711  EE.336
(3) 11,
L0
      
    R.C 106  HRM3218
(3) 10,
L0
  HRM2211
(3) 341,
L0
   
  HM.491
(3) 10,
L0
      
    R.C 107  HM.425
(3) 11,
L0
    HRM2210
(3) 11,
L0
   
  HRM2211
(3) 11,
L0
        
    R21126  OB3073
(3) 10,
L0
  OB4113
(3) 10,
L0
  
    R21127  CA1211
(3) 21,
L0
  CA1211
(3) 11,
L0
 
  CA.211
(3) 21,
L0
  CA.211
(3) 11,
L0
 
    R21128  BC3064
(3) 11,
L0
 CA3003
(3) 21,
L0
  
  BC.314
(3) 11,
L0
      
    R21129      CA3003
(3) 11,
L0
  
    R21131  MD3073
(3) 10,
L0
  CA3003
(3) 31,
L0
  
    R21133      MD2044
(3) 11,
L0
 
    R21201    BC.413
(3) 11,
L0
      
    BC4104
(3) 11,
L0
      
    R21208  FM.205
(3) 11,
L0
  CA2004
(3) 10,
L0
  
  FM2064
(3) 11,
L0
      
    R21211  PF2044
(3) 11,
L0
  PF.222
(3) 11,
L0
 
  PF.121
(3) 11,
L0
  PF3074
(3) 11,
L0
 
    R2206  LA2202
(2) 10,
L0
   LA.204
(3) 10,
L0
  
      LA2401
(3) 10,
L0
  
    R2212  HRM4345
(3) 340,
L0
      
    R2217   LA1002
(2) 10,
L0
  PY.403
(2) 11,
L0
  
    R2218  EL2001
(3) 300,
L0
  EL2001
(3) 300,
L0
  
    R2219  IMK308
(3) 10,
L0
  BA1304
(3) 10,
L0
  
  BA1405
(3) 10,
L0
      
    R2223  IMG204
(3) 10,
L0
  IEL233
(3) 10,
L0
  
  BA1204
(3) 10,
L0
  EL1337
(3) 10,
L0
  
  IMK225
(3) 10,
L0
      
    R2228  IEL313
(3) 10,
L0
  IEL208
(3) 10,
L0
  
  EL1313
(3) 10,
L0
  EL1208
(3) 10,
L0
  
    R2243M  IMG317
(3) 10,
L0
      
    R2303       FS.434
(3) 10,
L0
  
    R2306  VIS200
(3) 10,
L0
      
    R2308  VIS321
(3) 11,
L0
  VIS321
(3) 11,
L0
 
    R2309      FS.324
(2) 11,
L0
    
      FS.3304
(3) 11,
L0
   
       FS.324
(2) 11,
L0
  
        FS.3304
(3) 11,
L0
 
    R2335  AR.452
(5) 11,
L0
  AR.452
(5) 11,
L0
 
    R2337  AR.343
(3) 11,
L0
  AR.334
(2) 10,
L0
  
  AR.343
(3) 11,
L0
     
    R2339  FS.1101
(3) 11,
L0
        
  FS.102
(2) 11,
L0
 FS.102
(2) 11,
L0
       
    FS.1101
(3) 11,
L0
      
    R2340M  FS.2204
(3) 11,
L0
        
  FS.215
(3) 11,
L0
 FS.215
(3) 11,
L0
     
    FS.2204
(3) 11,
L0
      
    R2402  IP.423
(3) 11,
L0
     
  PD.423
(3) 11,
L0
     
    R2403  VD.421
(5) 11,
L0
  VD.421
(5) 11,
L0
 
  VD.401
(4) 11,
L0
  VD.401
(4) 11,
L0
 
    R2405  VIS113
(3) 11,
L0
  INT121
(3) 11,
L0
   
  INT121
(3) 11,
L0
  VIS113
(3) 11,
L0
 
  DES102
(3) 11,
L0
  DES102
(3) 11,
L0
   
    R2418  GEN402
(3) 10,
L0
      
    R2421       CH.303
(3) 11,
L0
 CH.303
(3) 11,
L0
 
       CH3404
(3) 11,
L0
 CH3404
(3) 11,
L0
 
       CH.344
(3) 11,
L0
 CH.344
(3) 11,
L0
 
    R2434M  ID.302
(3) 11,
L0
      
  ID.314
(3) 11,
L0
      
  INT314
(3) 11,
L0
      
    R2435M  ARC121
(3) 11,
L0
  ARC130
(3) 11,
L0
 
    R2436M  INT232
(3) 11,
L0
     
  IP.364
(3) 11,
L0
     
  ID.242
(3) 11,
L0
     
    R2502  RE.1204
(3) 10,
L0
  GE.102
(2) 10,
L0
   
      GE.102
(2) 10,
L0
   
    R2504  MK1201
(3) 710,
L0
  IHM244
(3) 10,
L0
  
      BI3303
(3) 10,
L0
  
    R2506  LA.406
(2) 10,
L0
   LA.403
(3) 10,
L0
  
  LA4004
(2) 10,
L0
   LA4601
(2) 10,
L0
   
    R2508  HRM1104
(3) 340,
L0
  EN.203
(3) 11,
L0
   
      EN.3453
(3) 11,
L0
   
       CH.3453
(3) 11,
L0
   
        EN.203
(3) 11,
L0
 
        EN.3453
(3) 11,
L0
 
         CH.3453
(3) 11,
L0
 
    R2510  ME.404
(3) 10,
L0
  ME.404
(3) 710,
L0
  
    R2512  ME.415
(3) 710,
L0
   MM3003
(3) 10,
L0
  
       MG.410
(3) 10,
L0
  
    R2601  TM.334
(3) 10,
L0
  TM.2209
(3) 11,
L0
 TM.2209
(3) 11,
L0
 
  TM.3328
(3) 10,
L0
      
    R2602      CS.324
(3) 10,
L0
  
    R2608  DTI111
(3) 311,
L0
        
  CS.111
(3) 311,
L0
        
  CS.313
(3) 10,
L0
      
   DTI312
(3) 11,
L0
      
    CS.111
(3) 311,
L0
     
    DTI111
(3) 311,
L0
  DTI312
(3) 11,
L0
   
    R2621      CT.319
(3) 10,
L0
  
    R2623  CS.223
(3) 10,
L0
      
  DTI112
(3) 11,
L0
 DTI112
(3) 11,
L0
     
    R2626      CA.206
(3) 21,
L0
 
      CA1206
(3) 21,
L0
 
    R2631M      CA1301
(3) 11,
L0
 CA1301
(3) 11,
L0
  
    R2633M    DB3102
(3) 11,
L0
   GE.143
(2) 11,
L0
  
    R2634M  CA.206
(3) 11,
L0
   GEN308
(2) 41,
L0
  
  CA1206
(3) 11,
L0
    DB1100
(3) 21,
L0
 
    R2636M      AC.416
(3) 11,
L0
  
      AC4016
(3) 11,
L0
  
    R2715  GEN401
(3) 60,
L0
  GEN401
(3) 70,
L0
  
    R2716  DB3102
(3) 11,
L0
  PY.441
(1) 10,
L0
  DB1100
(3) 21,
L0
   
      GEN308
(2) 41,
L0
    
    R2720  SR.204
(3) 10,
L0
  MA.208
(3) 20,
L0
  
    R2721  TH.4003
(3) 10,
L0
  TH.3004
(3) 10,
L0
 
    R2722  SR.315
(3) 10,
L0
  GE.143
(2) 11,
L0
    
    R2723      TH.1007
(3) 10,
L0
 
    R2724      TM.1101
(3) 10,
L0
  
    R2725  TA.1302
(3) 10,
L0
  TA.1302
(3) 20,
L0
  
    R2727  IE.211
(3) 10,
L0
      
    R2730  GEN101
(3) 60,
L0
  GEN101
(3) 70,
L0
  
    R2735M  AIM210
(3) 10,
L0
  AIM280
(3) 10,
L0
  
  IAV130
(3) 10,
L0
  IAV432
(3) 10,
L0
  
    R2736M  ME.310
(3) 710,
L0
  ME.319
(3) 10,
L0
  
    R2737M  MK1201
(3) 720,
L0
  LA.214
(3) 20,
L0
  
      LA2014
(3) 20,
L0
  
    R2738M  GEN201
(3) 30,
L0
  GEN201
(3) 40,
L0
  
    R2814  EAB303
(1) 1,
L0
  ES.301
(2) 11,
L0
  
  ES.303
(1) 1,
L0
  EAB301
(1) 1,
L0
  
    R2815  AL.204
(3) 10,
L0
  AL.204
(3) 20,
L0
  
  ALB104
(3) 10,
L0
  ALB104
(3) 20,
L0
  
    R2816  ALB204
(3) 10,
L0
  ES.403
(1) 3,
L0
  
    R2820   MK.419
(3) 10,
L0
      
   MK4419
(3) 10,
L0
      
    R2821  HM.102
(3) 10,
L0
  HRM1103
(3) 21,
L0
 
  HRM1103
(3) 11,
L0
      
    R2822  GEN102
(3) 40,
L0
  GEN102
(3) 70,
L0
  
    R2826  GEN102
(3) 50,
L0
  GEN102
(3) 80,
L0
  
    R2827  GEN102
(3) 60,
L0
  GEN102
(3) 90,
L0
  
    R2828  GEN111
(3) 10,
L0
  GEN110
(3) 20,
L0
  
    R2829  PY.301
(3) 10,
L0
  PY.301
(3) 20,
L0
  
    R2830  EL1206
(3) 300,
L0
  ME.201
(3) 710,
L0
  
  IEL204
(3) 10,
L0
  ME.201
(3) 10,
L0
  
  EL1206
(3) 10,
L0
      
    R2831       EN.344
(3) 11,
L0
 EN3404
(3) 11,
L0
 
       EN3404
(3) 11,
L0
 EN.344
(3) 11,
L0
 
    R2833  GE.101
(2) 10,
L0
 GE.101
(2) 20,
L0
  GEN306
(2) 50,
L0
   
    R2834  GE1500
(0) 10,
L0
  IEL206
(3) 10,
L0
  
      EL1105
(3) 10,
L0
  
    R2839  AL.206
(3) 10,
L0
  ES.203
(1) 1,
L0
  
  ALB106
(3) 10,
L0
  EAB203
(1) 1,
L0
  
    R2841  AL.478
(2) 31,
L0
      
    R2842M  ME.306
(3) 10,
L0
  GE1305
(3) 10,
L0
  
      GE.121
(3) 340,
L0
  
      IGE112
(3) 10,
L0
  
    R2843M  GEN501
(3) 10,
L0
      
    R2845M      LM4453
(3) 10,
L0
  
    R2846M  CA3007
(3) 11,
L0
  ALB106
(3) 20,
L0
  
    R2847M  AD.412
(3) 11,
L0
  ESP102
(2) 11,
L0
  
  PR.317
(3) 10,
L0
  EB.201
(3) 10,
L0
  
  OB2033
(3) 10,
L0
      
    R2849M  IE.384
(3) 10,
L0
  HR3003
(3) 10,
L0
  
    R2853M  TH.1006
(3) 10,
L0
      
    R2901  MD3103
(3) 10,
L0
  GEN301
(3) 20,
L0
  
    R2902  TM.2106
(3) 10,
L0
  ME.304
(3) 710,
L0
  
    R2903  BC4104
(3) 11,
L0
    GEN401
(3) 120,
L0
  
  BC.413
(3) 11,
L0
        
    R2904  GEN401
(3) 330,
L0
  GEN101
(3) 330,
L0
  
    R2905  GEN402
(3) 330,
L0
      
    R2906      MK3309
(3) 10,
L0
  
      MK.309
(3) 10,
L0
  
    R2911  GEN306
(2) 30,
L0
 GEN306
(2) 40,
L0
  GEN405
(2) 30,
L0
   
  GE.141
(2) 30,
L0
 GE.141
(2) 40,
L0
  GE.142
(2) 30,
L0
   
  GE.141
(2) 710,
L0
        
    R2912  GEN405
(2) 20,
L0
    GEN405
(2) 40,
L0
   
  GE.142
(2) 20,
L0
    GE.142
(2) 40,
L0
   
    R2916  MA3201
(3) 31,
L0
      
    R2917  GEN605
(3) 10,
L0
      
    R2925  MM4021
(3) 10,
L0
      
  MG.421
(3) 10,
L0
      
    R2926  MM4021
(3) 20,
L0
      
    R2927   MM4004
(3) 10,
L0
  DB3201
(3) 10,
L0
  
    R2929  LM4469
(3) 10,
L0
      
    R2930  EC2003
(3) 30,
L0
      
  EC.201
(3) 30,
L0
      
    R2931M   MM3005
(3) 10,
L0
  CS.002
(3) 10,
L0
  
      DTI002
(3) 10,
L0
  
    R2932M  FI2001
(3) 720,
L0
  FI2001
(3) 710,
L0
    
  FI2001
(3) 710,
L0
  FI2001
(3) 720,
L0
    
    R2933M  CA1100
(3) 40,
L0
  BC2033
(3) 10,
L0
  
  CA.100
(3) 40,
L0
  BC.213
(3) 11,
L0
 
    R2934M  CA.100
(3) 10,
L0
  MK4417
(3) 10,
L0
  
  CA1100
(3) 10,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
  
    R2935M  CA1100
(3) 20,
L0
  MK3301
(3) 10,
L0
  
  CA.100
(3) 20,
L0
  MK.301
(3) 10,
L0
  
    R2936M  CA.100
(3) 30,
L0
      
  CA1100
(3) 30,
L0
      
    R3902  SS.221
(3) 20,
L0
      
    R3903  HA.323
(3) 10,
L0
      
    R3910  SS.353
(2) 11,
L0
      
    R4106A  CE.447
(3) 10,
L0
      
    R4208  EE.398
(3) 10,
L0
      
    Raerobic  GEN602
(1) 1,
L0
       
  GE.153
(1) 1,
L0
       
  GE.153
(1) 701,
L0
       
  IGE420
(1) 1,
L0
       
    Rป.ครัว1    HM.425
(3) 11,
L0
    HRM2211
(3) 341,
L0
 
    HRM2211
(3) 11,
L0
      
    Rป.อาฯ1  HRM4352
(3) 311,
L0
  HRM4352
(3) 311,
L0
 
        HRM2210
(3) 11,
L0
 
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต