เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
ศ.    2711  ME.462
(1) 1,
L0
      
    R.C 105      HRM2210
(3) 341,
L0
   
    R.C 106  HRM3214
(3) 341,
L0
        
    R21208  FM.409
(3) 10,
L0
      
  FM4353
(3) 10,
L0
      
    R2206      LA.202
(3) 10,
L0
  
      LA2104
(3) 10,
L0
  
    R2211  GEN603
(2) 11,
L0
    GEN604
(2) 31,
L0
    
    R2212  EL2001
(3) 300,
L0
   EL2001
(3) 300,
L0
   
    R2217  PY.201
(3) 10,
L0
  PY.201
(3) 20,
L0
  
    R2218  PS.210
(3) 12,
L0
   CM.205
(3) 11,
L0
   
  PS.210
(3) 11,
L0
       
    R2219  PS.211
(3) 11,
L0
       
    R2223  IMG315
(3) 10,
L0
      
  BA1309
(3) 10,
L0
      
    R2228  BA1104
(3) 10,
L0
      
    R2303   FS.409
(3) 11,
L0
 FS.409
(3) 11,
L0
  FS.409
(3) 11,
L0
  
    R2308     VIS351
(3) 11,
L0
 
     VD.351
(3) 11,
L0
 
    R2315  ID.460
(3) 10,
L0
  ID.401
(3) 11,
L0
 
    R2335  AR.452
(5) 11,
L0
  AR.405
(2) 11,
L0
 
       AR.405
(2) 11,
L0
 
    R2341M  FS.3303
(3) 11,
L0
 FS.3303
(3) 11,
L0
      
    R2403  VD.461
(3) 11,
L0
  VD.461
(3) 11,
L0
 
    R2405      ID.140
(3) 11,
L0
  
    R2414  NU.1103
(3) 11,
L0
     
    R2418  LM4432
(3) 10,
L0
  SR.101
(3) 10,
L0
  
      SR.101
(3) 10,
L0
  
    R2429      AR.220
(3) 11,
L0
 
    R2431M  IP.367
(3) 11,
L0
     
    R2432M  VIS323
(3) 10,
L0
       
    R2433M      AR.252
(5) 11,
L0
 
    R2434M      INT327
(3) 11,
L0
 
    R2504      LM4468
(3) 10,
L0
  
    R2506   LA3302
(2) 10,
L0
  RE.1304
(3) 10,
L0
  
    R2508  LA4703
(3) 10,
L0
  LA.401
(3) 10,
L0
  
  LA.405
(3) 10,
L0
  LA4704
(3) 10,
L0
  
    R2510      AC.315
(3) 10,
L0
  
    R2512       MA.109
(3) 710,
L0
 
    R2601  TM.3325
(3) 10,
L0
 TM.324
(3) 11,
L0
      
  TM.324
(3) 11,
L0
 TM.3325
(3) 10,
L0
      
    R2602  CS.412
(3) 10,
L0
  DTI322
(3) 11,
L0
  
      CS.414
(3) 10,
L0
  
    R2618      CT.324
(3) 10,
L0
  
    R2620  CT.423
(3) 10,
L0
  CT.102
(3) 11,
L0
   
    R2621  CT.102
(3) 11,
L0
  CT.318
(3) 10,
L0
  
      CT.353
(3) 10,
L0
  
    R2623  CS.522
(3) 10,
L0
  DTI521
(3) 11,
L0
   
   DTI521
(3) 11,
L0
      
    R2625    GEN308
(2) 780,
L0
    HRM3213
(3) 11,
L0
 
        HM.313
(3) 11,
L0
 
    R2626  SR.203
(3) 11,
L0
    HRM3213
(3) 11,
L0
 
        HM.313
(3) 11,
L0
 
    R2631M  CA1301
(3) 21,
L0
 CA1301
(3) 21,
L0
  CA1301
(3) 31,
L0
 CA1301
(3) 31,
L0
 
    R2633M  TH.2003
(3) 10,
L0
   GEN308
(2) 770,
L0
  
    R2634M    DB1100
(3) 12,
L0
    DB1101
(3) 11,
L0
 
    R2636M    DB1100
(3) 11,
L0
      
    R2701  ALB203
(2) 11,
L0
   AL.432
(3) 11,
L0
 
    R2715  EC2003
(3) 20,
L0
      
    R2716  SR.411
(3) 11,
L0
  HM.313
(3) 11,
L0
   
      HRM3213
(3) 11,
L0
   
    R2720  SS.442
(3) 10,
L0
      
    R2722  HA.322
(3) 10,
L0
      
  SR.301
(3) 10,
L0
      
    R2724      DB1101
(3) 11,
L0
   
    R2725      TA.1101
(3) 10,
L0
  
    R2727  HR4010
(3) 10,
L0
      
    R2730   MK.201
(3) 20,
L0
      
   MK1201
(3) 20,
L0
      
    R2732  AL.327
(3) 10,
L0
  AL.343
(3) 10,
L0
  
    R2733  AL.352
(3) 10,
L0
  AL.422
(3) 10,
L0
  
    R2735M  IAV430
(3) 10,
L0
  IAV442
(3) 10,
L0
  
  AIM410
(3) 10,
L0
  AIM332
(3) 10,
L0
  
    R2736M  GEN308
(2) 780,
L0
   GEN308
(2) 770,
L0
    
    R2737M  DB1100
(3) 11,
L0
    PY.205
(2) 20,
L0
   
  DB1100
(3) 12,
L0
        
    R2738M  GEN105
(3) 30,
L0
  LA2014
(3) 30,
L0
  
      LA2014
(3) 10,
L0
  
      LA2014
(3) 40,
L0
  
    R2814  AL.335
(3) 10,
L0
      
    R2822      EFC128
(3) 10,
L0
  
    R2826      IGE105
(3) 11,
L0
 
      GE.101
(2) 340,
L0
  
      GEN103
(3) 340,
L0
 
      GE1506
(3) 10,
L0
  
      GEN101
(3) 320,
L0
  
    R2827  GEN102
(3) 100,
L0
  GEN102
(3) 120,
L0
  
  GE.100
(3) 30,
L0
      
  GE.100
(3) 30,
L0
      
    R2828  GEN102
(3) 110,
L0
  GEN102
(3) 130,
L0
  
    R2829  GEN110
(3) 30,
L0
      
  GE.213
(3) 40,
L0
      
    R2831  EL1312
(3) 10,
L0
  EL1228
(3) 300,
L0
  
  IEL312
(3) 10,
L0
  EL1228
(3) 10,
L0
  
    R2834  EL1101
(3) 300,
L0
  SS.209
(3) 10,
L0
  
  EL1101
(3) 10,
L0
      
  GEN105
(3) 310,
L0
      
  IEL103
(3) 10,
L0
      
    R2835  GEN406
(3) 10,
L0
      
    R2836  AC1001
(3) 11,
L0
 AC1001
(3) 11,
L0
      
    R2837  AC4006
(3) 10,
L0
      
  AC.406
(3) 10,
L0
      
    R2842M      BA1302
(3) 10,
L0
  
      IEC200
(3) 10,
L0
  
    R2846M  HRM1103
(3) 341,
L0
        
  GE1404
(3) 341,
L0
      
    HRM1103
(3) 341,
L0
      
    R2847M      ESP100
(2) 11,
L0
  
    R2853M  TA.1301
(3) 10,
L0
  GE.110
(3) 300,
L0
  
    R2902  GEN201
(3) 710,
L0
      
    R2903  GEN402
(3) 20,
L0
  GEN403
(3) 10,
L0
  
  GE.123
(3) 30,
L0
  GE.129
(3) 10,
L0
  
    R2904  GEN401
(3) 330,
L0
  GEN101
(3) 330,
L0
  
    R2905  GEN402
(3) 330,
L0
      
    R2906  MA.201
(3) 11,
L0
  FS.101
(3) 10,
L0
  
  MA3201
(3) 11,
L0
  GEN506
(3) 10,
L0
  
    R2907  GEN508
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 120,
L0
  
    R2911  GEN207
(3) 20,
L0
  MG.401
(3) 20,
L0
  
      MM4001
(3) 20,
L0
  
    R2912  FI2001
(3) 11,
L0
  LM3431
(3) 10,
L0
  
      TR.432
(3) 10,
L0
  
    R2916  FI2001
(3) 31,
L0
  AC3015
(3) 10,
L0
  
    R2917  TR.403
(3) 20,
L0
  TR.403
(3) 30,
L0
  
  LM2351
(3) 20,
L0
  LM2351
(3) 30,
L0
  
    R2925  GEN507
(3) 20,
L0
  GEN207
(3) 40,
L0
  
    R2926  GEN401
(3) 110,
L0
  AC.204
(3) 31,
L0
 AC.204
(3) 31,
L0
 
    R2927  GEN201
(3) 720,
L0
  GEN303
(2) 10,
L0
   
    R2929   PY.205
(2) 10,
L0
  GEN207
(3) 30,
L0
  
    R2930  LM2311
(3) 10,
L0
  LM2311
(3) 20,
L0
  
    R2931M  PF4114
(3) 11,
L0
      
  PF.413
(3) 10,
L0
      
    R2932M  OB4103
(3) 10,
L0
      
  AD.212
(3) 10,
L0
      
  PR.415
(3) 10,
L0
      
    R2933M  BE3301
(3) 30,
L0
      
  BE.301
(3) 30,
L0
      
    R2934M  BE3301
(3) 40,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
  
      BE3302
(3) 10,
L0
  
    R3902      SS.311
(3) 10,
L0
  
      SS.311
(3) 10,
L0
  
    R3903  SS.333
(3) 10,
L0
      
  SS.333
(3) 10,
L0
      
    R4101A       IE.102
(1) 1,
L0
 
    R4102      EE.367
(1) 1,
L0
  
    R4104  CE.217
(3) 11,
L0
      
    R4106A  CE.311
(3) 10,
L0
      
    R4106B      CE.312
(1) 1,
L0
  
    R4206      CE.224
(3) 310,
L0
  
    R4208  EE.366
(3) 10,
L0
      
    R4211      PS.110
(4) 11,
L0
  
      PS.210
(3) 11,
L0
  
    R4212      PS.211
(3) 11,
L0
  
    R4213  ME.107
(3) 711,
L0
 ME.107
(3) 21,
L0
     
  ME.107
(3) 21,
L0
 ME.107
(3) 711,
L0
     
    RSport12  SS.231
(2) 11,
L0
 SS.231
(2) 11,
L0
      
    Raerobic   GEN603
(2) 11,
L0
  GEN601
(1) 1,
L0
   
      GE.155
(1) 1,
L0
   
      GE.155
(1) 1,
L0
   
       GEN604
(2) 31,
L0
  
    Rป.อาฯ1        HRM2210
(3) 341,
L0
 
    Rป.แม่ฯ    HRM3214
(3) 341,
L0
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต