เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จ.
 
 
-
 
              
 
อ.
 
 
-
 
              
 
พ.
 
 
-
 
              
 
พฤ.
 
 
-
 
              
 
ศ.
 
 
-
 
              
ส.    2312      EE.228
(1) 1,
L0
      
    2710      EE.393
(3) 810,
L0
      
    2711          EE.394
(1) 801,
L0
   
    R.C 107  HM.426
(3) 11,
L0
    HRM2209
(3) 11,
L0
       
  HRM2212
(3) 11,
L0
    HRM2209
(3) 341,
L0
       
       HM.211
(3) 11,
L0
       
    R21128      BC3084
(3) 11,
L0
      
      BC.313
(3) 11,
L0
      
    R21129  CA3001
(3) 21,
L0
          
  FM.314
(3) 21,
L0
          
    R21208      FM3264
(3) 11,
L0
     
      FM.408
(3) 11,
L0
     
    R2206  LA3503
(4) 10,
L0
          
    R2211 CE.326
(3) 851,
L0
     ME.217
(3) 850,
L0
 CE.223
(3) 850,
L0
  
    R2212  ME.221
(3) 10,
L0
  CE.303
(3) 850,
L0
  CE.305
(3) 850,
L0
  
  ME.221
(3) 710,
L0
          
    R2218  ME.402
(3) 10,
L0
          
    R2219     CE.323
(3) 850,
L0
       
    R2243M  TH.901
(6) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
      
    R2306  VIS233
(3) 11,
L0
        
    R2335  AR.503
(3) 11,
L0
  AR.432
(2) 10,
L0
       
      AR.432
(2) 10,
L0
       
    R2337        AR.330
(2) 10,
L0
     
    R2403  VIS352
(3) 11,
L0
        
    R2405  INT211
(4) 811,
L0
  INT211
(4) 811,
L0
      
    R2406  INT225
(3) 811,
L0
  INT124
(3) 811,
L0
    
    R2410  INT313
(4) 811,
L0
  INT313
(4) 811,
L0
      
    R2433M   AR.232
(2) 10,
L0
          
    R2436M  INT231
(3) 11,
L0
         
    R2502       CE.330
(3) 850,
L0
     
    R2504  RE.1309
(3) 10,
L0
  RE.1401
(3) 10,
L0
      
    R2506  LA.205
(3) 10,
L0
          
  LA2402
(2) 10,
L0
           
    R2508     CE.209
(2) 310,
L0
        
    R2608   DTI122
(3) 11,
L0
  DTI122
(3) 11,
L0
       
    R2626    HRM2107
(3) 11,
L0
          
    HM.104
(3) 11,
L0
          
    R2715 CE.442
(4) 851,
L0
 CE.442
(4) 851,
L0
 CE.423
(3) 850,
L0
     
    R2716  HRM2107
(3) 11,
L0
            
  HM.104
(3) 11,
L0
            
    R2721      TA.1402
(3) 10,
L0
      
    R2722  TH.4005
(3) 10,
L0
          
    R2814  AL.361
(3) 10,
L0
          
    R2822      EFC121
(3) 10,
L0
      
    R2826  EAB102
(1) 1,
L0
  ES.102
(2) 21,
L0
      
  ES.102
(2) 11,
L0
  EAB102
(1) 2,
L0
      
    R2827      ES.403
(1) 1,
L0
      
    R2835  BI4402
(3) 10,
L0
  BI4401
(3) 10,
L0
      
    R2836  AC3010
(3) 10,
L0
  AC4090
(3) 10,
L0
      
  AC.310
(3) 10,
L0
          
    R2901  CA.100
(3) 10,
L0
          
  CA1100
(3) 10,
L0
          
    R2912 PS.110
(4) 821,
L0
           
    R4101A     IE.102
(1) 802,
L0
        
    R4106A CE.217
(3) 851,
L0
   MA.208
(3) 820,
L0
        
    R4106B  CE.214
(2) 851,
L0
          
  CE.218
(2) 851,
L0
          
   CE.217
(3) 851,
L0
         
    R4208 IE.382
(3) 890,
L0
 IE.488
(1) 809,
L0
  MA.109
(3) 850,
L0
     
 CE.218
(2) 851,
L0
        CE.311
(3) 850,
L0
   
 CT.102
(3) 821,
L0
        IE.491
(1) 809,
L0
 
 IE.482
(3) 890,
L0
         CE.312
(1) 805,
L0
    R4210B CE.214
(2) 851,
L0
             
    R4211        PS.110
(4) 821,
L0
     
    R4212 PS.211
(3) 891,
L0
            
    Rป.ครัว1    HM.426
(3) 11,
L0
    HRM2209
(3) 341,
L0
     
    HRM2212
(3) 11,
L0
    HRM2209
(3) 11,
L0
     
         HM.211
(3) 11,
L0
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต