เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2312      EE.226
(1) 801,
L0
     
    2709          EE.361
(1) 801,
L0
  
    2710      EE.317
(1) 1,
L0
   EE.233
(3) 810,
L0
 
    2711      EE.397
(1) 801,
L0
     
    2804       PS.210
(3) 811,
L0
    
    R.C 106  HRM2212
(3) 11,
L0
           
  HM.426
(3) 11,
L0
           
    R21133  CA2005
(3) 10,
L0
         
  FM.401
(3) 10,
L0
         
    R21208  FM.204
(3) 10,
L0
  FM.303
(3) 10,
L0
     
  FM2053
(3) 10,
L0
  FM3104
(3) 11,
L0
     
    R2206  LA.301
(3) 10,
L0
         
  LA3406
(3) 10,
L0
         
    R2211 MA.208
(3) 850,
L0
     CE.442
(4) 851,
L0
 CE.442
(4) 851,
L0
    R2212  PS.210
(3) 861,
L0
  MA.109
(3) 850,
L0
  CE.206
(3) 850,
L0
  
  PS.210
(3) 851,
L0
      CE.223
(3) 850,
L0
  
    R2217 CE.330
(3) 850,
L0
     CE.320
(1) 805,
L0
   
 CE.331
(3) 850,
L0
          
    R2218 CE.311
(3) 850,
L0
  CE.329
(2) 850,
L0
  CE.303
(3) 850,
L0
 CE.313
(2) 850,
L0
 
    R2219 CE.447
(3) 850,
L0
          
    R2243M  TH 1716
(3) 510,
L8
  TH 1716
(3) 510,
L8
     
  TH.503
(3) 510,
L8
  TH.503
(3) 510,
L8
     
  TH 1503
(0) 510,
L8
  TH 1503
(0) 510,
L8
     
  TH 1705
(3) 510,
L8
  TH 1705
(3) 510,
L8
     
    R2245M  TH 1601
(3) 510,
L8
  TH 1601
(3) 510,
L8
     
  TH 1603
(3) 510,
L8
  TH 1603
(3) 510,
L8
     
    R2308  VIS371
(3) 11,
L0
       
    R2335       AR.331
(2) 10,
L0
      
       AR.331
(2) 10,
L0
      
    R2337    AR.300
(2) 10,
L0
  AR.360
(2) 11,
L0
    
    R2402  IP.351
(3) 11,
L0
        
    R2405  INT312
(4) 811,
L0
  INT312
(4) 811,
L0
     
    R2406  INT120
(3) 811,
L0
  INT121
(3) 811,
L0
  
    R2410  INT210
(4) 811,
L0
  INT210
(4) 811,
L0
     
    R2418     CE.305
(3) 850,
L0
      
    R2433M     AR.231
(2) 10,
L0
        
    R2434M  INT333
(3) 10,
L0
   INT355
(3) 10,
L0
     
    R2436M  INT230
(3) 11,
L0
       
    R2502  RE.1209
(3) 10,
L0
  RE.1206
(3) 800,
L0
     
  RE.1209
(3) 800,
L0
  RE.1206
(3) 10,
L0
     
    R2503  PS.110
(4) 11,
L0
         
    R2506  LA4912
(2) 10,
L0
   ME.321
(3) 11,
L0
       
  LA.421
(2) 10,
L0
          
    R2508  BA1403
(3) 11,
L0
   CE.323
(3) 850,
L0
   
  IMG481
(2) 10,
L0
 IMG482
(1) 1,
L0
        
    R2601      TM.213
(3) 10,
L0
     
      TM.2210
(3) 10,
L0
     
    R2608   DTI111
(3) 11,
L0
  DTI111
(3) 11,
L0
      
    R2633M        ME.321
(3) 11,
L0
    
    R2711A       GR.213
(3) 11,
L0
    
    R2721  TH.4002
(3) 10,
L0
  TH.4005
(3) 10,
L0
    
    R2816  AL.361
(3) 10,
L0
         
    R2828  EAB101
(1) 1,
L0
  EAB101
(1) 2,
L0
     
    R2830  ME.309
(3) 710,
L0
  ME.309
(3) 10,
L0
     
    R2831       CH.112
(3) 11,
L0
    
    R2833  CA1109
(3) 50,
L0
  CA1109
(3) 50,
L0
     
    R2834  CH.213
(3) 11,
L0
         
    R2835  BI3306
(3) 10,
L0
  BI3307
(3) 10,
L0
     
    R2836  AC4002
(3) 10,
L0
         
  AC.402
(3) 10,
L0
         
    R2840      EB.321
(3) 10,
L0
     
    R2842M  ME.418
(3) 10,
L0
         
    R4101A            IE.102
(1) 809,
L0
    R4102            EE.367
(1) 809,
L0
    R4106A   CE.329
(2) 10,
L0
 CE.214
(2) 851,
L0
        
    R4106B      CE.214
(2) 851,
L0
     
    R4203  GE.123
(3) 890,
L0
  GE.100
(3) 890,
L0
  GE.101
(2) 890,
L0
 GE.102
(2) 890,
L0
    R4205      IE.486
(1) 1,
L0
     
    R4208 IE.211
(3) 890,
L0
 MA.109
(3) 890,
L0
  CM.205
(3) 891,
L0
    
 IE.206
(3) 890,
L0
          
    R4210B  PS.111
(4) 11,
L0
         
    R4211          PS.210
(3) 891,
L0
 PS.210
(3) 891,
L0
    R4212      PS.111
(4) 11,
L0
     
    R4213     ME.107
(3) 891,
L0
 ME.107
(3) 891,
L0
     
    Rป.ครัว1    HRM2212
(3) 11,
L0
         
    HM.426
(3) 11,
L0
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต