เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จ.
 
 
-
 
           
 
อ.
 
 
-
 
           
 
พ.
 
 
-
 
           
 
พฤ.
 
 
-
 
           
 
ศ.
 
 
-
 
           
อา.    3406  MK.301
(3) 825,
L0
  MK.301
(3) 825,
L0
 
  MK.307
(3) 820,
L0
  MK.419
(3) 825,
L0
 
  MK.309
(3) 825,
L0
  MK.305
(3) 825,
L0
 
  MK.419
(3) 825,
L0
  MK.416
(3) 820,
L0
 
  MK.305
(3) 825,
L0
  MK.307
(3) 820,
L0
 
  FB.201
(3) 825,
L0
  MK.309
(3) 825,
L0
 
  MK.416
(3) 820,
L0
  BE.301
(3) 820,
L0
 
  BE.301
(3) 820,
L0
  FB.201
(3) 825,
L0
 
    3407  BE.301
(3) 858,
L0
  BE.301
(3) 858,
L0
 
    3409  HR.301
(3) 828,
L0
  BE.301
(3) 828,
L0
 
  FB.201
(3) 828,
L0
  MK.201
(3) 828,
L0
 
  MK.309
(3) 828,
L0
  FB.201
(3) 828,
L0
 
  MK.308
(3) 828,
L0
  HR.301
(3) 828,
L0
 
  MK.201
(3) 828,
L0
  MK.308
(3) 828,
L0
 
  MK.305
(3) 828,
L0
  MK.304
(3) 828,
L0
 
  MK.304
(3) 828,
L0
  MK.309
(3) 828,
L0
 
  MK.301
(3) 828,
L0
  MK.301
(3) 828,
L0
 
  BE.301
(3) 828,
L0
  MK.305
(3) 828,
L0
 
    3411(จว)  MK.201
(3) 847,
L0
  MK.417
(3) 826,
L0
 
  MK.308
(3) 826,
L0
  MK.419
(3) 821,
L0
 
  MK.417
(3) 826,
L0
  MK.419
(3) 826,
L0
 
  MK.419
(3) 821,
L0
  MK.435
(3) 826,
L0
 
  MK.419
(3) 826,
L0
  AC.204
(3) 821,
L0
 
  MK.435
(3) 826,
L0
  MK.201
(3) 847,
L0
 
  MK.301
(3) 821,
L0
  MK.301
(3) 821,
L0
 
  AC.204
(3) 821,
L0
  MK.308
(3) 826,
L0
 
    3412  BS.215
(3) 851,
L0
  AC.204
(3) 851,
L0
 
  BS.406
(3) 851,
L0
  BS.303
(3) 851,
L0
 
  AC.204
(3) 851,
L0
  BS.306
(3) 851,
L0
 
  BS.306
(3) 851,
L0
  BS.215
(3) 851,
L0
 
  BS.303
(3) 851,
L0
       
    3413  BE.301
(3) 834,
L0
  MG.408
(3) 834,
L0
 
  MG.319
(3) 834,
L0
  MG.435
(3) 845,
L0
 
  MG.436
(3) 845,
L0
  MG.319
(3) 845,
L0
 
  MG.436
(3) 834,
L0
  MG.420
(3) 845,
L0
 
  MG.435
(3) 845,
L0
  MG.319
(3) 834,
L0
 
  MG.435
(3) 834,
L0
  MG.436
(3) 845,
L0
 
  MG.420
(3) 845,
L0
  BE.301
(3) 834,
L0
 
  MG.408
(3) 845,
L0
  MG.436
(3) 834,
L0
 
  MG.408
(3) 834,
L0
  MG.310
(3) 834,
L0
 
  MG.319
(3) 845,
L0
  MG.408
(3) 845,
L0
 
  MG.310
(3) 845,
L0
  BE.301
(3) 845,
L0
 
  MG.310
(3) 834,
L0
  MG.435
(3) 834,
L0
 
  BE.301
(3) 845,
L0
  MG.310
(3) 845,
L0
 
    3507A   CT.102
(3) 811,
L0
  EE.349
(3) 810,
L0
    
    3507B         EE.431
(3) 810,
L0
 
    3508A        ME.217
(3) 810,
L0
 
    3509A        IE.211
(3) 810,
L0
 
    3601C  MG.420
(3) 847,
L0
  MG.310
(3) 847,
L0
 
  MG.401
(3) 847,
L0
  FB.201
(3) 847,
L0
 
  FB.201
(3) 847,
L0
  MG.420
(3) 847,
L0
 
  MG.310
(3) 847,
L0
  MG.401
(3) 847,
L0
 
    3602  MG.319
(3) 832,
L0
  MG.435
(3) 832,
L0
 
  MG.435
(3) 832,
L0
  MG.319
(3) 832,
L0
 
    3603  AC.312
(3) 810,
L0
  AC.412
(3) 810,
L0
 
  AC.315
(3) 810,
L0
  AC.315
(3) 810,
L0
 
  AC.421
(3) 810,
L0
  AC.421
(3) 810,
L0
 
  AC.406
(3) 810,
L0
  AC.309
(3) 810,
L0
 
  AC.413
(3) 810,
L0
  AC.413
(3) 810,
L0
 
  AC.412
(3) 810,
L0
  AC.312
(3) 810,
L0
 
  AC.309
(3) 810,
L0
  AC.411
(3) 810,
L0
 
  AC.411
(3) 810,
L0
  AC.406
(3) 810,
L0
 
  AC.310
(3) 810,
L0
  AC.310
(3) 810,
L0
 
    3604  MG.435
(3) 830,
L0
  MG.401
(3) 830,
L0
 
  MG.401
(3) 830,
L0
  MG.410
(3) 830,
L0
 
  MG.410
(3) 830,
L0
  MG.430
(3) 830,
L0
 
  MG.408
(3) 830,
L0
  MG.435
(3) 830,
L0
 
  MG.430
(3) 830,
L0
  MG.408
(3) 830,
L0
 
    3608  MA.201
(3) 817,
L0
  MA.201
(3) 817,
L0
 
  FB.201
(3) 817,
L0
  FB.201
(3) 817,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต