เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    3219  PY.303
(3) 10,
L0
  PY.307
(3) 10,
L0
    
    3306  BS.406
(3) 10,
L0
  BS.302
(3) 11,
L0
      
   LW.313
(2) 10,
L0
  LW.309
(3) 10,
L0
     
    3309      CE.323
(3) 10,
L0
     
    3403  GE.135
(3) 10,
L0
         
  GE.135
(3) 10,
L0
         
    3405  GE.100
(3) 240,
L0
 GE.100
(3) 250,
L0
  GE.121
(3) 150,
L0
 GE.101
(2) 180,
L0
     
      GE.121
(3) 150,
L0
 GE.101
(2) 180,
L0
     
    3406  BE.301
(3) 10,
L0
  CT.102
(3) 11,
L0
       
      CT.102
(3) 11,
L0
       
    3407  BS.211
(3) 11,
L0
   CT.102
(3) 31,
L0
       
  CM.105
(4) 11,
L0
  CT.102
(3) 31,
L0
       
  CM.105
(4) 14,
L0
  MA.208
(3) 10,
L0
     
      CA.100
(3) 300,
L0
     
    3409  GE.121
(3) 310,
L0
  MA.109
(3) 20,
L0
     
  CM.105
(4) 12,
L0
         
  MA.109
(3) 10,
L0
         
  GE.121
(3) 310,
L0
         
    3411(จว)  PY.203
(3) 10,
L0
  PY.201
(3) 10,
L0
     
    3412  CS.314
(3) 10,
L0
  ME.405
(3) 10,
L0
     
  CS.313
(3) 10,
L0
         
    3413  ID.441
(3) 10,
L0
         
    3507A  EE.341
(3) 10,
L0
         
    3507B  EE.233
(3) 10,
L0
         
    3508A  EE.439
(3) 10,
L0
         
    3509A  EE.338
(3) 10,
L0
  EE.320
(3) 10,
L0
     
    3509B  EE.225
(3) 10,
L0
         
    3601A  ME.417
(3) 10,
L0
         
    3603  MA.201
(3) 11,
L0
         
  MA.201
(3) 11,
L0
         
    3608      BE.301
(3) 30,
L0
     
    3609      MA.109
(3) 40,
L0
     
    R3903      SS.206
(3) 21,
L0
 SS.206
(3) 21,
L0
    
อ.    3218  PY.454
(3) 20,
L0
  PY.454
(3) 20,
L0
     
    3306  BS.301
(3) 11,
L0
    ME.413
(3) 10,
L0
     
    3307  BS.409
(3) 11,
L0
    CE.329
(2) 10,
L0
      
  LW.204
(2) 10,
L0
          
    3308  LW.202
(3) 10,
L0
         
  LA.105
(3) 10,
L0
         
    3309  CE.305
(3) 10,
L0
  CE.418
(3) 10,
L0
     
    3403  GE.152
(1) 1,
L0
   GE.152
(1) 2,
L0
       
  GE.152
(1) 1,
L0
           
    3405  GE.213
(3) 30,
L0
  GE.213
(3) 10,
L0
     
    3406  GE.100
(3) 10,
L0
 GE.110
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 30,
L0
       
    GE.100
(3) 20,
L0
  GE.100
(3) 30,
L0
       
    GE.110
(3) 10,
L0
         
    GE.100
(3) 20,
L0
         
    3407      GE.123
(3) 10,
L0
       
      CA.100
(3) 300,
L0
     
      GE.123
(3) 10,
L0
 GE.123
(3) 20,
L0
     
        GE.123
(3) 20,
L0
     
    3408  CE.447
(3) 10,
L0
         
    3409  GE.121
(3) 310,
L0
   MG.408
(3) 10,
L0
     
  GE.121
(3) 310,
L0
         
  GE.125
(3) 10,
L0
         
    3410    GE.141
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 20,
L0
 GE.141
(2) 30,
L0
     
    3412  MG.421
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 40,
L0
 GE.100
(3) 60,
L0
     
  MG.421
(3) 10,
L0
  GE.111
(2) 10,
L0
 GE.100
(3) 60,
L0
     
      GE.100
(3) 40,
L0
       
    3413  GE.121
(3) 10,
L0
 GE.121
(3) 20,
L0
  GE.101
(2) 30,
L0
 GE.100
(3) 70,
L0
     
  GE.121
(3) 10,
L0
 GE.121
(3) 20,
L0
  GE.101
(2) 30,
L0
       
      GE.101
(2) 30,
L0
       
    3414  GE.101
(2) 10,
L0
 GE.101
(2) 20,
L0
  GE.143
(2) 11,
L0
  GE.121
(3) 50,
L0
     
  GE.101
(2) 10,
L0
 GE.101
(2) 20,
L0
  GE.143
(2) 11,
L0
  GE.121
(3) 50,
L0
     
    3415      GE.121
(3) 30,
L0
 GE.121
(3) 40,
L0
     
        GE.121
(3) 40,
L0
     
    3507A  EE.396
(3) 10,
L0
  EE.347
(3) 10,
L0
     
    3507B  EE.390
(3) 10,
L0
   EE.433
(3) 10,
L0
    
    3508A  EE.366
(3) 10,
L0
         
    3509B  EE.392
(3) 10,
L0
         
    3601A  PS.110
(4) 11,
L0
  LW.102
(3) 10,
L0
     
  PS.110
(4) 12,
L0
  LA.101
(3) 10,
L0
     
    3601B  MA.210
(3) 10,
L0
  CM.105
(4) 21,
L0
     
    3601C      ME.205
(3) 10,
L0
     
    3809    GE.153
(1) 1,
L0
         
    IGE153
(1) 1,
L0
         
    GE.153
(1) 1,
L0
         
    IGE420
(1) 1,
L0
         
    R3902      SS.201
(3) 11,
L0
 SS.201
(3) 11,
L0
    
    R3903      SS.312
(3) 21,
L0
 SS.312
(3) 21,
L0
    
พ.    3219  PY.403
(3) 11,
L0
  PY.404
(3) 11,
L0
    
    3306  LW.305
(4) 10,
L0
  LA.204
(3) 10,
L0
     
  LA.308
(3) 10,
L0
  LW.207
(3) 10,
L0
     
    3307  TE.322
(3) 10,
L0
  ET.323
(3) 10,
L0
     
    3308  IE.387
(3) 10,
L0
   ME.415
(3) 10,
L0
     
    3309  ME.304
(3) 10,
L0
  CE.303
(3) 10,
L0
     
    3405  LA.203
(3) 10,
L0
  LA.303
(3) 10,
L0
     
      LW.306
(3) 10,
L0
     
    3406  GE.100
(3) 10,
L0
 GE.100
(3) 20,
L0
  GE.100
(3) 30,
L0
       
    GE.110
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 30,
L0
       
    GE.110
(3) 10,
L0
         
    GE.100
(3) 20,
L0
         
    3407  GE.161
(2) 10,
L0
    GE.123
(3) 10,
L0
 GE.123
(3) 20,
L0
     
      GE.123
(3) 10,
L0
 GE.123
(3) 20,
L0
     
    3408  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
     
    3409  GE.121
(3) 319,
L0
         
  GE.121
(3) 319,
L0
         
    3410  GE.121
(3) 320,
L0
  GE.142
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 30,
L0
     
  GE.121
(3) 320,
L0
         
    GE.101
(2) 50,
L0
         
    GE.101
(2) 50,
L0
         
    3411(จว)      PY.305
(3) 10,
L0
     
    3412  GE.101
(2) 40,
L0
    GE.100
(3) 40,
L0
 GE.100
(3) 60,
L0
     
  GE.101
(2) 40,
L0
    GE.111
(2) 10,
L0
 GE.100
(3) 60,
L0
     
      GE.100
(3) 40,
L0
       
    3413  GE.140
(2) 10,
L0
 GE.121
(3) 20,
L0
  GE.101
(2) 610,
L0
 GE.100
(3) 70,
L0
     
  GE.140
(2) 10,
L0
 GE.121
(3) 20,
L0
         
  GE.140
(2) 10,
L0
 GE.163
(2) 20,
L0
         
  GE.121
(3) 10,
L0
           
  GE.121
(3) 10,
L0
           
    3414  GE.142
(2) 10,
L0
   GE.141
(2) 40,
L0
 GE.121
(3) 50,
L0
     
        GE.121
(3) 50,
L0
     
    3415  GE.163
(2) 10,
L0
    GE.121
(3) 30,
L0
 GE.121
(3) 40,
L0
     
        GE.121
(3) 40,
L0
     
    3507A  EE.393
(3) 10,
L0
  EE.227
(3) 10,
L0
     
    3507B  EE.343
(3) 10,
L0
  EE.349
(3) 10,
L0
     
    3606  CE.311
(3) 10,
L0
         
    3608  CE.206
(3) 10,
L0
         
    3609  TR.453
(3) 10,
L0
         
    3610  CS.412
(3) 10,
L0
         
  CS.533
(3) 10,
L0
         
    3806 LAB  AC.315
(3) 10,
L0
         
  LA.315
(3) 10,
L0
         
    R3903      SH.231
(3) 20,
L0
       
    R3910  SH.231
(3) 10,
L0
    SS.201
(3) 21,
L0
 SS.201
(3) 21,
L0
    
พฤ.    3219  PY.454
(3) 10,
L0
         
  PY.103
(3) 10,
L0
         
    3309  CE.403
(3) 11,
L0
         
  CE.442
(4) 11,
L0
         
    3406  CT.455
(3) 10,
L0
         
    3407  MA.208
(3) 20,
L0
         
    3409  MG.300
(3) 10,
L0
         
  MG.300
(3) 10,
L0
         
  GE.121
(3) 319,
L0
         
  GE.121
(3) 319,
L0
         
    3410  GE.121
(3) 320,
L0
         
  GE.121
(3) 320,
L0
         
    3411(จว)  PY.308
(3) 10,
L0
         
    3412  ME.217
(3) 10,
L0
         
    3413  CE.320
(1) 1,
L0
         
    3507B  EE.431
(3) 10,
L0
         
    3601A  ME.424
(3) 10,
L0
         
    3811  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
        
    R3902  HA.442
(3) 10,
L0
         
ศ.    3219  PY.101
(3) 10,
L0
  PY.433
(3) 10,
L0
     
    3306  BS.403
(3) 11,
L0
    BS.215
(3) 10,
L0
     
    3307  IE.207
(3) 10,
L0
   ME.201
(3) 10,
L0
     
    3308  CE.403
(3) 11,
L0
         
  CE.448
(2) 10,
L0
          
    3309  CE.442
(4) 11,
L0
  CE.314
(3) 10,
L0
     
    3403      MG.200
(3) 10,
L0
     
    3405  GE.100
(3) 240,
L0
 GE.100
(3) 250,
L0
  GE.121
(3) 150,
L0
 GE.141
(2) 110,
L0
     
      GE.121
(3) 150,
L0
       
    3406  IE.211
(3) 20,
L0
  GE.142
(2) 60,
L0
       
    3407  PY.429
(3) 10,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
     
    3409  BS.212
(3) 11,
L0
           
  BS.212
(3) 11,
L0
           
    3411(จว)  PY.100
(3) 10,
L0
  PY.104
(3) 10,
L0
     
  PY.100
(3) 10,
L0
  PY.439
(3) 10,
L0
     
    3412   MG.318
(3) 10,
L0
  MG.420
(3) 10,
L0
     
   MG.318
(3) 10,
L0
         
    3413      CS.535
(3) 10,
L0
     
      BS.414
(3) 10,
L0
     
      CS.463
(3) 10,
L0
     
      CS.513
(3) 10,
L0
     
    3414       IE.211
(3) 10,
L0
    
    3415  PY.302
(3) 11,
L0
         
    3507A  EE.334
(3) 10,
L0
         
    3509B      ET.206
(3) 10,
L0
     
      EE.231
(3) 10,
L0
     
    3811  ME.107
(3) 21,
L0
 ME.107
(3) 21,
L0
        
    R3910  SS.102
(3) 10,
L0
  SH.331
(3) 10,
L0
     
  SS.102
(3) 10,
L0
         
ส.    3306  LA.306
(3) 10,
L0
  LA.301
(3) 10,
L0
     
  LW.303
(3) 10,
L0
  LW.302
(3) 10,
L0
     
    3307  LA.412
(2) 10,
L0
   IE.383
(3) 10,
L0
     
  LW.408
(2) 10,
L0
          
    3308  ME.418
(3) 10,
L0
  ME.309
(3) 10,
L0
     
    3309  CE.406
(3) 10,
L0
         
  CE.423
(3) 10,
L0
         
    3405  GE.110
(3) 810,
L0
   GE.140
(2) 810,
L0
      
  GE.114
(2) 810,
L0
          
    3406  PS.111
(4) 11,
L0
  PS.111
(4) 21,
L0
     
  PS.111
(4) 12,
L0
         
    3407  CM.105
(4) 13,
L0
  IE.385
(3) 10,
L0
     
  IE.384
(3) 10,
L0
         
    3408  ME.403
(3) 10,
L0
  ME.301
(3) 10,
L0
     
    3507A     MA.109
(3) 810,
L0
  PS.110
(4) 811,
L0
 EE.317
(1) 801,
L0
    3507B  EE.396
(3) 810,
L0
  EE.225
(3) 810,
L0
   EE.392
(3) 810,
L0
    3611  CET.101
(3) 820,
L0
     
    3811  CE.100
(2) 11,
L0
 CE.100
(2) 11,
L0
         
อา.    3406  MK.435
(3) 825,
L0
  MK.435
(3) 825,
L0
   
  MK.309
(3) 825,
L0
  MK.419
(3) 825,
L0
   
  MK.419
(3) 825,
L0
  MK.309
(3) 825,
L0
   
    3407  MG.421
(3) 855,
L0
  MG.421
(3) 855,
L0
   
  BS.215
(3) 858,
L0
  AC.204
(3) 855,
L0
   
  BS.413
(3) 855,
L0
  BS.215
(3) 858,
L0
   
  AC.204
(3) 855,
L0
  BS.413
(3) 855,
L0
   
    3409  MK.416
(3) 828,
L0
  MK.416
(3) 828,
L0
   
  MK.201
(3) 828,
L0
  MK.307
(3) 828,
L0
   
  MK.419
(3) 828,
L0
  MK.305
(3) 828,
L0
   
  MK.305
(3) 828,
L0
  MK.304
(3) 828,
L0
   
  AC.204
(3) 828,
L0
  MK.201
(3) 828,
L0
   
  MK.304
(3) 828,
L0
  AC.204
(3) 828,
L0
   
  MK.307
(3) 828,
L0
  MK.419
(3) 828,
L0
   
    3411(จว)  MK.419
(3) 826,
L0
  MK.305
(3) 826,
L0
   
  MK.308
(3) 826,
L0
  MK.308
(3) 826,
L0
   
  MK.201
(3) 847,
L0
  MK.201
(3) 847,
L0
   
  MK.435
(3) 826,
L0
  MK.416
(3) 821,
L0
   
  MK.201
(3) 821,
L0
  MK.417
(3) 826,
L0
   
  MK.305
(3) 826,
L0
  MK.419
(3) 826,
L0
   
  MK.417
(3) 826,
L0
  MK.435
(3) 826,
L0
   
  MK.419
(3) 821,
L0
  MK.419
(3) 821,
L0
   
  MK.416
(3) 821,
L0
  MK.201
(3) 821,
L0
   
    3412  BS.413
(3) 851,
L0
  BS.413
(3) 851,
L0
   
    3413  BE.301
(3) 845,
L0
  BE.301
(3) 845,
L0
   
  MG.436
(3) 845,
L0
  MG.436
(3) 845,
L0
   
    3507A  EE.347
(3) 810,
L0
  EE.320
(3) 810,
L0
 EE.338
(3) 810,
L0
   
    3507B  EE.434
(3) 810,
L0
    EE.233
(3) 810,
L0
   
    3508A  EE.227
(3) 810,
L0
          
    3509A     EE.438
(3) 810,
L0
      
    3601C  MG.436
(3) 847,
L0
  MG.319
(3) 847,
L0
   
  MG.410
(3) 847,
L0
  MG.421
(3) 847,
L0
   
  MG.421
(3) 847,
L0
  MG.436
(3) 847,
L0
   
  MG.319
(3) 847,
L0
  MG.410
(3) 847,
L0
   
  MG.408
(3) 847,
L0
  MG.408
(3) 847,
L0
   
    3602  MG.407
(3) 832,
L0
  MG.421
(3) 832,
L0
   
  MG.316
(3) 832,
L0
  BE.301
(3) 832,
L0
   
  BE.301
(3) 832,
L0
  MG.407
(3) 832,
L0
   
  MG.310
(3) 832,
L0
  MG.316
(3) 832,
L0
   
  MG.401
(3) 832,
L0
  MG.401
(3) 832,
L0
   
  MG.421
(3) 832,
L0
  MG.310
(3) 832,
L0
   
    3603  BE.301
(3) 810,
L0
  BE.301
(3) 810,
L0
   
    3604  MG.316
(3) 830,
L0
  MK.201
(3) 830,
L0
   
  MG.435
(3) 830,
L0
  MK.201
(3) 830,
L0
   
  MG.436
(3) 830,
L0
  BE.301
(3) 830,
L0
   
  MK.201
(3) 830,
L0
  AC.204
(3) 830,
L0
   
  BE.301
(3) 830,
L0
  MG.316
(3) 830,
L0
   
  MG.420
(3) 830,
L0
  MG.435
(3) 830,
L0
   
  AC.204
(3) 830,
L0
  MG.436
(3) 830,
L0
   
  MK.201
(3) 830,
L0
  MG.310
(3) 830,
L0
   
  BE.301
(3) 830,
L0
  BE.301
(3) 830,
L0
   
  MG.310
(3) 830,
L0
  MG.420
(3) 830,
L0
   
    3608  FB.201
(3) 817,
L0
  FB.201
(3) 817,
L0
   
  EC.202
(3) 817,
L0
  MG.421
(3) 817,
L0
   
  AC.306
(3) 817,
L0
  AC.306
(3) 817,
L0
   
  MG.421
(3) 817,
L0
  EC.202
(3) 817,
L0
   
    3610  AC.101
(3) 810,
L0
  AC.311
(3) 810,
L0
   
  AC.306
(3) 810,
L0
  AC.306
(3) 810,
L0
   
  FB.201
(3) 810,
L0
  AC.307
(3) 810,
L0
   
  AC.307
(3) 810,
L0
  EC.202
(3) 810,
L0
   
  AC.311
(3) 810,
L0
  FB.201
(3) 810,
L0
   
  EC.202
(3) 810,
L0
  AC.101
(3) 810,
L0
   
    3811  ME.107
(3) 811,
L0
 ME.107
(3) 811,
L0
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต