เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
พ.    3219  PY.403
(3) 11,
L0
  PY.404
(3) 11,
L0
    3306  LW.305
(4) 10,
L0
  LA.204
(3) 10,
L0
 
  LA.308
(3) 10,
L0
  LW.207
(3) 10,
L0
 
    3307  TE.322
(3) 10,
L0
  ET.323
(3) 10,
L0
 
    3308  IE.387
(3) 10,
L0
   ME.415
(3) 10,
L0
 
    3309  ME.304
(3) 10,
L0
  CE.303
(3) 10,
L0
 
    3405  LA.203
(3) 10,
L0
  LA.303
(3) 10,
L0
 
      LW.306
(3) 10,
L0
 
    3406  GE.100
(3) 10,
L0
 GE.100
(3) 20,
L0
  GE.100
(3) 30,
L0
   
    GE.110
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 30,
L0
   
    GE.110
(3) 10,
L0
     
    GE.100
(3) 20,
L0
     
    3407  GE.161
(2) 10,
L0
    GE.123
(3) 10,
L0
 GE.123
(3) 20,
L0
 
      GE.123
(3) 10,
L0
 GE.123
(3) 20,
L0
 
    3408  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
 
    3409  GE.121
(3) 319,
L0
     
  GE.121
(3) 319,
L0
     
    3410  GE.121
(3) 320,
L0
  GE.142
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 30,
L0
 
  GE.121
(3) 320,
L0
     
    GE.101
(2) 50,
L0
     
    GE.101
(2) 50,
L0
     
    3411(จว)      PY.305
(3) 10,
L0
 
    3412  GE.101
(2) 40,
L0
    GE.100
(3) 40,
L0
 GE.100
(3) 60,
L0
 
  GE.101
(2) 40,
L0
    GE.111
(2) 10,
L0
 GE.100
(3) 60,
L0
 
      GE.100
(3) 40,
L0
   
    3413  GE.140
(2) 10,
L0
 GE.163
(2) 20,
L0
 GE.101
(2) 610,
L0
 GE.100
(3) 70,
L0
 
  GE.140
(2) 10,
L0
 GE.121
(3) 20,
L0
     
  GE.140
(2) 10,
L0
 GE.121
(3) 20,
L0
     
  GE.121
(3) 10,
L0
       
  GE.121
(3) 10,
L0
       
    3414  GE.142
(2) 10,
L0
   GE.141
(2) 40,
L0
 GE.121
(3) 50,
L0
 
        GE.121
(3) 50,
L0
 
    3415  GE.163
(2) 10,
L0
    GE.121
(3) 30,
L0
 GE.121
(3) 40,
L0
 
        GE.121
(3) 40,
L0
 
    3507A  EE.393
(3) 10,
L0
  EE.227
(3) 10,
L0
 
    3507B  EE.343
(3) 10,
L0
  EE.349
(3) 10,
L0
 
    3606  CE.311
(3) 10,
L0
     
    3608  CE.206
(3) 10,
L0
     
    3609  TR.453
(3) 10,
L0
     
    3610  CS.412
(3) 10,
L0
     
  CS.533
(3) 10,
L0
     
    3806 LAB  LA.315
(3) 10,
L0
     
  AC.315
(3) 10,
L0
     
    R3903      SH.231
(3) 20,
L0
   
    R3910  SH.231
(3) 10,
L0
    SS.201
(3) 21,
L0
 SS.201
(3) 21,
L0
 
พฤ.
 
 
-
 
         
 
ศ.
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต