เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.    3219  PY.104
(3) 10,
L0
  PY.304
(3) 10,
L0
    
    3306  CE.113
(3) 10,
L0
        
    3307  CE.330
(3) 10,
L0
  CE.418
(3) 10,
L0
    
    3406  LW.209
(2) 10,
L0
   LW.301
(2) 10,
L0
     
  LA.208
(2) 10,
L0
   LA.209
(2) 10,
L0
     
    3407  ME.405
(3) 10,
L0
  ME.417
(3) 10,
L0
    
    3408  PS.111
(4) 11,
L0
        
  PS.111
(4) 11,
L0
        
    3409       PS.110
(4) 13,
L0
    
       PS.110
(4) 12,
L0
    
       PS.110
(4) 11,
L0
    
    3507A  ET.206
(3) 10,
L0
  EE.338
(3) 10,
L0
    
  EE.231
(3) 10,
L0
        
    3507B      EE.225
(3) 10,
L0
    
    3508A  EE.439
(3) 10,
L0
   EE.434
(3) 10,
L0
   
       EE.433
(3) 10,
L0
   
    3509A  EE.392
(3) 10,
L0
   EE.334
(3) 10,
L0
   
    R3902  SH.232
(3) 20,
L0
  SS.103
(3) 11,
L0
    
    R3910  SS.206
(3) 10,
L0
    SS.334
(3) 11,
L0
   
  SS.202
(3) 11,
L0
    SS.308
(3) 11,
L0
   
อ.    3307      LA.103
(3) 10,
L0
    
      LW.211
(3) 10,
L0
    
    3308  IE.213
(3) 10,
L0
        
    3403    GE.102
(2) 10,
L0
  GE.131
(3) 10,
L0
 GE.101
(2) 10,
L0
    
      GE.131
(3) 10,
L0
 GE.101
(2) 10,
L0
    
    3405  GE.110
(3) 10,
L0
 GE.110
(3) 20,
L0
        
    GE.110
(3) 20,
L0
        
    3406  GE.142
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 10,
L0
   GE.123
(3) 10,
L0
    
        GE.123
(3) 10,
L0
    
    3407      LA.304
(3) 10,
L0
    
      LW.307
(3) 10,
L0
    
    3412  CT.330
(3) 10,
L0
  ME.205
(3) 10,
L0
    
    3413  SC.202
(3) 10,
L0
  ME.217
(3) 10,
L0
    
    3414  CS.513
(3) 10,
L0
        
  CS.535
(3) 10,
L0
        
    3507A      EE.349
(3) 10,
L0
    
    3509A  EE.390
(3) 10,
L0
        
    3509B  EE.341
(3) 10,
L0
        
    R3902  SS.222
(3) 11,
L0
    SS.305
(3) 11,
L0
     
  SS.302
(3) 11,
L0
          
    R3910  HA.113
(2) 20,
L0
  SS.402
(3) 20,
L0
    
  SS.206
(3) 20,
L0
        
พ.    3219      PY.436
(3) 10,
L0
    
    3306  SC.203
(3) 10,
L0
  ME.413
(3) 10,
L0
    
    3403      GE.131
(3) 10,
L0
 GE.152
(1) 1,
L0
    
      GE.131
(3) 10,
L0
 GE.152
(1) 1,
L0
    
    3405  GE.110
(3) 10,
L0
 GE.110
(3) 20,
L0
        
    GE.110
(3) 20,
L0
        
    3406  GE.214
(3) 10,
L0
    GE.123
(3) 10,
L0
    
        GE.123
(3) 10,
L0
    
    3407      IE.307
(3) 10,
L0
    
    3410      PY.409
(3) 11,
L0
    
    3411(จว)  PY.429
(3) 11,
L0
        
    3507A  EE.366
(3) 10,
L0
  EE.233
(3) 10,
L0
    
    3507B      EE.227
(3) 10,
L0
    
    3508A      EE.343
(3) 10,
L0
    
    3509A  EE.393
(3) 10,
L0
        
    3509B      EE.347
(3) 10,
L0
    
    R3902  SH.454
(2) 11,
L0
    SS.208
(3) 10,
L0
    
      SS.204
(3) 11,
L0
    
    R3910  SR.226
(2) 11,
L0
 SR.226
(2) 11,
L0
  SS.353
(2) 11,
L0
    
พฤ.    3219  PY.308
(3) 10,
L0
        
  PY.308
(2) 10,
L0
        
    3507A  EE.317
(1) 1,
L0
        
    3811  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
       
    R3910  SR.211
(3) 11,
L0
          
  HA.323
(3) 10,
L0
        
  SH.331
(3) 10,
L0
        
ศ.    3218      PY.405
(3) 11,
L0
    
    3219      PY.435
(3) 10,
L0
    
    3306  ME.201
(3) 10,
L0
        
    3307  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
    
      ME.304
(3) 10,
L0
    
    3308  CE.206
(3) 10,
L0
        
    3309  CE.303
(3) 10,
L0
        
    3405  IE.211
(3) 10,
L0
        
    3406      MA.110
(3) 10,
L0
    
    3410  PY.206
(3) 11,
L0
       
    3411(จว)  PY.306
(3) 10,
L0
  PY.430
(3) 10,
L0
    
    R3902  SS.102
(3) 10,
L0
        
  SS.103
(3) 10,
L0
        
    R3910  HA.112
(2) 20,
L0
  SS.402
(3) 10,
L0
    
  SS.207
(3) 20,
L0
        
ส.    3306      ME.306
(3) 10,
L0
    
    3307  ME.301
(3) 10,
L0
  ME.403
(3) 10,
L0
    
    3308       CE.448
(2) 10,
L0
    
    3406  ME.424
(3) 10,
L0
        
    3507A      EE.334
(3) 810,
L0
    
    3507B  EE.231
(3) 810,
L0
        
    3508  MA.110
(3) 810,
L0
        
    3509A  EE.341
(3) 810,
L0
        
    3509B          EE.343
(3) 810,
L0
 
    3811  CE.100
(2) 10,
L0
 CE.100
(2) 10,
L0
       
อา.    3405  AC.312
(3) 814,
L0
  AC.312
(3) 814,
L0
  
  MA.201
(3) 814,
L0
  MA.201
(3) 814,
L0
  
    3406  BE.301
(3) 847,
L0
  MK.435
(3) 820,
L0
  
  BE.301
(3) 820,
L0
  BE.301
(3) 847,
L0
  
  MG.421
(3) 820,
L0
  BE.301
(3) 820,
L0
  
  HR.301
(3) 820,
L0
  MK.304
(3) 820,
L0
  
  BE.301
(3) 820,
L0
  BE.301
(3) 820,
L0
  
  MK.435
(3) 820,
L0
  MK.307
(3) 820,
L0
  
  MK.417
(3) 820,
L0
  MK.416
(3) 820,
L0
  
  MK.416
(3) 820,
L0
  HR.301
(3) 820,
L0
  
  MK.307
(3) 820,
L0
  MK.417
(3) 820,
L0
  
  MK.304
(3) 820,
L0
  MG.421
(3) 820,
L0
  
    3407  BS.306
(3) 858,
L0
  BS.306
(3) 858,
L0
  
  BS.406
(3) 858,
L0
  BS.303
(3) 858,
L0
  
  BS.303
(3) 858,
L0
        
    3409  MG.421
(3) 828,
L0
  MK.435
(3) 828,
L0
  
  MK.435
(3) 828,
L0
  MK.417
(3) 828,
L0
  
  MK.308
(3) 828,
L0
  MK.308
(3) 828,
L0
  
  MK.417
(3) 828,
L0
  MK.417
(3) 828,
L0
  
  MK.417
(3) 828,
L0
  MG.421
(3) 828,
L0
  
    3411(จว)  MK.304
(3) 821,
L0
  MK.416
(3) 821,
L0
  
  MK.305
(3) 821,
L0
  MK.416
(3) 821,
L0
  
  MK.307
(3) 821,
L0
  MK.307
(3) 821,
L0
  
  MK.416
(3) 821,
L0
  MK.305
(3) 821,
L0
  
  MK.416
(3) 821,
L0
  MK.304
(3) 821,
L0
  
  FB.201
(3) 821,
L0
  AC.204
(3) 821,
L0
  
  AC.204
(3) 821,
L0
  HR.301
(3) 821,
L0
  
  HR.301
(3) 821,
L0
  FB.201
(3) 821,
L0
  
    3412  AC.204
(3) 851,
L0
  AC.204
(3) 851,
L0
  
    3413  MG.435
(3) 833,
L0
  AC.204
(3) 845,
L0
  
  MG.407
(3) 845,
L0
  MG.410
(3) 845,
L0
  
  MG.410
(3) 845,
L0
  MG.401
(3) 845,
L0
  
  MG.401
(3) 845,
L0
  MK.201
(3) 845,
L0
  
  MK.201
(3) 845,
L0
  MG.407
(3) 845,
L0
  
  AC.204
(3) 845,
L0
  MG.435
(3) 833,
L0
  
    3414  BS.306
(3) 855,
L0
  BS.306
(3) 855,
L0
  
    3507A  EE.431
(3) 810,
L0
  EE.349
(3) 810,
L0
     
  EE.431
(3) 10,
L0
         
    3508A        ME.217
(3) 810,
L0
  
    3508B        IE.211
(3) 810,
L0
  
    3601C  MG.319
(3) 847,
L0
  MG.436
(3) 847,
L0
  
  MK.201
(3) 847,
L0
  MG.310
(3) 847,
L0
  
  MG.310
(3) 847,
L0
  MG.319
(3) 847,
L0
  
  MG.436
(3) 847,
L0
  MK.201
(3) 847,
L0
  
    3602  MG.401
(3) 841,
L0
  MG.430
(3) 832,
L0
  
  MM3002
(3) 847,
L0
  MG.420
(3) 832,
L0
  
  AC.204
(3) 832,
L0
  MG.410
(3) 832,
L0
  
  MG.435
(3) 847,
L0
  MG.408
(3) 832,
L0
  
  FB.201
(3) 832,
L0
  MG.316
(3) 832,
L0
  
  MG.430
(3) 832,
L0
  MG.310
(3) 841,
L0
  
  MG.310
(3) 841,
L0
  MM3002
(3) 847,
L0
  
  MG.410
(3) 832,
L0
  MG.435
(3) 847,
L0
  
  MG.316
(3) 832,
L0
  MG.401
(3) 841,
L0
  
  MG.420
(3) 832,
L0
  FB.201
(3) 832,
L0
  
  MG.408
(3) 832,
L0
  AC.204
(3) 832,
L0
  
    3603  BE.301
(3) 810,
L0
  BE.301
(3) 810,
L0
  
    3604  MG.407
(3) 830,
L0
  MK.201
(3) 841,
L0
  
  MK.201
(3) 841,
L0
  MG.407
(3) 830,
L0
  
  MG.436
(3) 841,
L0
  MG.420
(3) 830,
L0
  
  MG.319
(3) 830,
L0
  MG.436
(3) 841,
L0
  
  MG.420
(3) 830,
L0
  MG.319
(3) 830,
L0
  
    3608  BE.301
(3) 817,
L0
  AC.312
(3) 817,
L0
  
  AC.312
(3) 817,
L0
  AC.309
(3) 817,
L0
  
  AC.307
(3) 817,
L0
  AC.412
(3) 817,
L0
  
  AC.402
(3) 817,
L0
  AC.406
(3) 817,
L0
  
  AC.431
(3) 817,
L0
  AC.421
(3) 817,
L0
  
  AC.421
(3) 817,
L0
  AC.431
(3) 817,
L0
  
  AC.309
(3) 817,
L0
  AC.402
(3) 817,
L0
  
  AC.412
(3) 817,
L0
  BE.301
(3) 817,
L0
  
  AC.311
(3) 817,
L0
  MA.201
(3) 817,
L0
  
  AC.306
(3) 817,
L0
  AC.306
(3) 817,
L0
  
  AC.406
(3) 817,
L0
  AC.307
(3) 817,
L0
  
  MA.201
(3) 817,
L0
  AC.311
(3) 817,
L0
  
    3705   CT.102
(3) 811,
L0
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต