เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    3219      PY.307
(3) 11,
L0
    
    3405      CT.102
(3) 11,
L0
       
      CT.102
(3) 11,
L0
       
    3406  CT.423
(3) 10,
L0
  MA.208
(3) 10,
L0
     
    3407  CM.105
(4) 12,
L0
  CT.102
(3) 31,
L0
       
  CM.105
(4) 11,
L0
  CS.533
(3) 10,
L0
     
      CS.412
(3) 10,
L0
     
    3408      CE.323
(3) 10,
L0
     
    3409  MA.109
(3) 10,
L0
  MA.109
(3) 20,
L0
     
    3411(จว)  PY.203
(3) 10,
L0
  PY.105
(3) 10,
L0
     
    3412  BS.303
(3) 10,
L0
         
  CS.314
(3) 10,
L0
         
  CS.313
(3) 10,
L0
         
    3413       ME.417
(3) 10,
L0
     
    3507A  EE.347
(3) 10,
L0
         
    3507B  EE.233
(3) 10,
L0
         
    3509A      EE.320
(3) 10,
L0
     
    3509B  EE.225
(3) 10,
L0
         
    R3903      SS.312
(3) 21,
L0
 SS.312
(3) 21,
L0
    
    R3907  SS.102
(3) 20,
L0
         
อ.    3219      PY.438
(3) 10,
L0
     
    3307  CE.447
(3) 10,
L0
   MG.408
(3) 10,
L0
     
  CE.113
(3) 10,
L0
         
    3405  MA.109
(3) 400,
L0
  MA.109
(3) 400,
L0
     
      GE.143
(2) 11,
L0
       
      GE.143
(2) 11,
L0
       
    3406    GE.110
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 10,
L0
 GE.100
(3) 20,
L0
     
    GE.110
(3) 10,
L0
         
    3407  LA.105
(3) 10,
L0
  GE.213
(3) 10,
L0
     
  LW.202
(3) 10,
L0
         
    3408  SC.203
(3) 10,
L0
  SC.202
(3) 10,
L0
     
    3409  GE.121
(3) 10,
L0
 GE.141
(2) 10,
L0
  GE.123
(3) 10,
L0
       
    3410    GE.152
(1) 1,
L0
         
    GE.152
(1) 1,
L0
         
    3412  PY.302
(3) 11,
L0
 GE.141
(2) 20,
L0
 GE.141
(2) 30,
L0
     
    3413      ME.205
(3) 10,
L0
     
    3414      ME.306
(3) 10,
L0
     
    3415      LW.102
(3) 10,
L0
     
      LA.101
(3) 10,
L0
     
    3507A  EE.396
(3) 10,
L0
  EE.341
(3) 10,
L0
     
    3507B  EE.390
(3) 10,
L0
         
    3508A  EE.366
(3) 10,
L0
         
    3509B  EE.392
(3) 10,
L0
         
    3809  GE.153
(1) 1,
L0
           
  GE.153
(1) 1,
L0
           
    R3902      SS.205
(3) 11,
L0
 SS.201
(3) 11,
L0
    
      SS.201
(3) 11,
L0
 SS.205
(3) 11,
L0
    
    R3903  SS.405
(3) 10,
L0
         
    R3907      SS.102
(3) 20,
L0
     
พ.    3219  PY.403
(3) 11,
L0
  PY.404
(3) 11,
L0
    
    3306   LA.438
(2) 10,
L0
         
   LW.433
(2) 10,
L0
         
    3307  LA.308
(3) 10,
L0
  LA.204
(3) 10,
L0
     
    3308       ME.415
(3) 10,
L0
     
    3406    GE.110
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 10,
L0
 GE.100
(3) 20,
L0
     
    GE.110
(3) 10,
L0
         
    3407  CM.105
(4) 21,
L0
  GE.142
(2) 10,
L0
       
    3408  ME.304
(3) 10,
L0
         
    3409  GE.121
(3) 10,
L0
 GE.101
(2) 10,
L0
  GE.123
(3) 10,
L0
       
    3411(จว)  PY.305
(3) 10,
L0
         
    3412  LA.203
(3) 10,
L0
  LA.303
(3) 10,
L0
     
  LW.206
(3) 10,
L0
  LW.306
(3) 10,
L0
     
    3507A  EE.393
(3) 10,
L0
  EE.227
(3) 10,
L0
     
    3507B  EE.349
(3) 10,
L0
         
พฤ.    3219  PY.303
(3) 10,
L0
         
    3406  MA.208
(3) 20,
L0
         
    3407  ME.217
(3) 10,
L0
         
    3408  CE.305
(3) 10,
L0
         
    3411(จว)  PY.100
(3) 10,
L0
         
  PY.100
(3) 10,
L0
         
    3412  ME.424
(3) 10,
L0
         
    3811  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
        
ศ.    3218      PY.405
(3) 11,
L0
    
    3219  PY.402
(3) 10,
L0
  PY.433
(3) 10,
L0
     
    3307  CE.442
(4) 11,
L0
  CE.442
(4) 11,
L0
     
    3309  CE.448
(2) 10,
L0
          
    3407  PS.111
(4) 12,
L0
   IE.211
(3) 10,
L0
    
  PS.111
(4) 11,
L0
         
    3408  BS.403
(3) 11,
L0
           
    3409      PY.454
(3) 10,
L0
     
    3411(จว)  PY.205
(3) 10,
L0
  PY.201
(3) 10,
L0
     
   PY.205
(2) 10,
L0
         
    3412  CS.411
(3) 10,
L0
  CS.323
(3) 10,
L0
     
      CS.412
(3) 10,
L0
     
    3507A  EE.334
(3) 10,
L0
         
    3507B  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.438
(3) 10,
L0
     
    3509B      EE.231
(3) 10,
L0
     
    3811  ME.107
(3) 21,
L0
 ME.107
(3) 21,
L0
        
    R3910  SS.104
(3) 11,
L0
         
  SS.102
(3) 10,
L0
         
ส.    3306  ME.201
(3) 10,
L0
  ME.301
(3) 10,
L0
     
      CE.206
(3) 10,
L0
     
    3307  LA.306
(3) 10,
L0
  ME.321
(3) 11,
L0
       
  LW.303
(3) 10,
L0
         
    3308  ME.403
(3) 10,
L0
  ME.309
(3) 10,
L0
     
    3309      LA.301
(3) 10,
L0
     
      LW.302
(3) 10,
L0
     
    3406  GE.110
(3) 810,
L0
          
  GE.110
(3) 810,
L0
          
    3407      PS.111
(4) 21,
L0
     
      IE.385
(3) 10,
L0
     
    3408  ME.418
(3) 10,
L0
         
    3507A     MA.109
(3) 810,
L0
  PS.110
(4) 811,
L0
 EE.317
(1) 801,
L0
    3507B  EE.396
(3) 810,
L0
  EE.225
(3) 810,
L0
   EE.392
(3) 810,
L0
    3508A      EE.439
(3) 810,
L0
     
    3509A      EE.343
(3) 10,
L0
   EE.433
(3) 810,
L0
           EE.433
(3) 10,
L0
           EE.434
(3) 810,
L0
อา.    3406  MK.435
(3) 820,
L0
  MK.416
(3) 820,
L0
   
  MK.307
(3) 820,
L0
  MK.435
(3) 820,
L0
   
  FB.201
(3) 825,
L0
  FB.201
(3) 825,
L0
   
  HR.301
(3) 820,
L0
  BE.301
(3) 820,
L0
   
  MK.416
(3) 820,
L0
  MK.307
(3) 820,
L0
   
  BE.301
(3) 820,
L0
  HR.301
(3) 820,
L0
   
  MK.304
(3) 820,
L0
  MK.304
(3) 820,
L0
   
    3407  BE.301
(3) 858,
L0
  BS.215
(3) 858,
L0
   
  BS.215
(3) 858,
L0
  BE.301
(3) 858,
L0
   
  FB.201
(3) 858,
L0
  FB.201
(3) 858,
L0
   
    3409  BE.301
(3) 828,
L0
  MK.435
(3) 828,
L0
   
  MG.421
(3) 828,
L0
  MK.435
(3) 823,
L0
   
  MK.301
(3) 828,
L0
  MK.417
(3) 828,
L0
   
  MK.435
(3) 828,
L0
  MK.301
(3) 828,
L0
   
  MK.417
(3) 828,
L0
  MK.308
(3) 828,
L0
   
  MK.435
(3) 823,
L0
  MG.421
(3) 828,
L0
   
  MK.308
(3) 828,
L0
  BE.301
(3) 828,
L0
   
    3410  FB.201
(3) 851,
L0
  FB.201
(3) 851,
L0
   
    3411(จว)  BE.301
(3) 821,
L0
  MK.419
(3) 821,
L0
   
  MK.201
(3) 821,
L0
  MK.301
(3) 821,
L0
   
  MG.421
(3) 821,
L0
  MK.307
(3) 821,
L0
   
  HR.301
(3) 821,
L0
  MK.309
(3) 821,
L0
   
  FB.201
(3) 821,
L0
  MK.416
(3) 821,
L0
   
  AC.204
(3) 821,
L0
  AC.204
(3) 821,
L0
   
  MK.416
(3) 821,
L0
  FB.201
(3) 821,
L0
   
  MK.309
(3) 821,
L0
  HR.301
(3) 821,
L0
   
  MK.307
(3) 821,
L0
  MG.421
(3) 821,
L0
   
  MK.301
(3) 821,
L0
  MK.201
(3) 821,
L0
   
  MK.419
(3) 821,
L0
  BE.301
(3) 821,
L0
   
    3412  AC.204
(3) 851,
L0
  MG.421
(3) 851,
L0
   
  BS.215
(3) 851,
L0
  AC.204
(3) 851,
L0
   
  MG.421
(3) 851,
L0
  BS.215
(3) 851,
L0
   
    3413  MG.430
(3) 845,
L0
  FB.201
(3) 845,
L0
   
  MG.420
(3) 845,
L0
  MK.201
(3) 845,
L0
   
  MG.410
(3) 845,
L0
  MG.421
(3) 845,
L0
   
  MG.316
(3) 845,
L0
  MG.410
(3) 845,
L0
   
  MK.201
(3) 845,
L0
  MG.316
(3) 845,
L0
   
  MG.421
(3) 845,
L0
  MG.420
(3) 845,
L0
   
  FB.201
(3) 845,
L0
  MG.430
(3) 845,
L0
   
    3507A  EE.347
(3) 810,
L0
  EE.320
(3) 810,
L0
 EE.338
(3) 10,
L0
   
        EE.338
(3) 810,
L0
   
    3507B  EE.438
(3) 810,
L0
     ET.312
(3) 10,
L0
   
        EE.233
(3) 810,
L0
   
    3508A  EE.227
(3) 810,
L0
          
    3601C  MG.310
(3) 847,
L0
  MG.310
(3) 847,
L0
   
    3602  MK.201
(3) 832,
L0
  BE.301
(3) 832,
L0
   
  BE.301
(3) 832,
L0
  MG.401
(3) 841,
L0
   
  MG.436
(3) 832,
L0
  MG.435
(3) 832,
L0
   
  MG.435
(3) 832,
L0
  MG.407
(3) 832,
L0
   
  MG.407
(3) 832,
L0
  MK.201
(3) 832,
L0
   
  MG.319
(3) 832,
L0
  MG.310
(3) 841,
L0
   
  MG.310
(3) 841,
L0
  MG.319
(3) 832,
L0
   
  MG.310
(3) 832,
L0
  MG.436
(3) 832,
L0
   
  MG.401
(3) 841,
L0
  MG.310
(3) 832,
L0
   
    3603  AC.402
(3) 810,
L0
  MG.421
(3) 810,
L0
   
  AC.414
(3) 810,
L0
  AC.413
(3) 810,
L0
   
  MA.201
(3) 810,
L0
  MA.201
(3) 810,
L0
   
  AC.407
(3) 810,
L0
  AC.402
(3) 810,
L0
   
  MG.421
(3) 810,
L0
  AC.431
(3) 810,
L0
   
  AC.431
(3) 810,
L0
  AC.407
(3) 810,
L0
   
  AC.413
(3) 810,
L0
  AC.414
(3) 810,
L0
   
    3604  MG.420
(3) 830,
L0
  MG.421
(3) 830,
L0
   
  FB.201
(3) 830,
L0
  MG.435
(3) 841,
L0
   
  MG.435
(3) 841,
L0
  MG.420
(3) 830,
L0
   
  MG.421
(3) 830,
L0
  FB.201
(3) 830,
L0
   
  MG.319
(3) 830,
L0
  MG.407
(3) 830,
L0
   
  MG.407
(3) 830,
L0
  MG.319
(3) 830,
L0
   
    3608  MG.421
(3) 817,
L0
  MA.201
(3) 817,
L0
   
  FB.201
(3) 817,
L0
  EC.202
(3) 817,
L0
   
  AC.306
(3) 817,
L0
  AC.101
(3) 817,
L0
   
  MA.201
(3) 817,
L0
  AC.306
(3) 817,
L0
   
  EC.202
(3) 817,
L0
  FB.201
(3) 817,
L0
   
  AC.101
(3) 817,
L0
  MG.421
(3) 817,
L0
   
    3811  ME.107
(3) 811,
L0
 ME.107
(3) 811,
L0
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต