เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    3306  ME.201
(3) 10,
L0
  ME.301
(3) 10,
L0
     
      CE.206
(3) 10,
L0
     
    3307  LA.306
(3) 10,
L0
  ME.321
(3) 11,
L0
       
  LW.303
(3) 10,
L0
         
    3308  ME.403
(3) 10,
L0
  ME.309
(3) 10,
L0
     
    3309      LA.301
(3) 10,
L0
     
      LW.302
(3) 10,
L0
     
    3406  GE.110
(3) 810,
L0
          
  GE.110
(3) 810,
L0
          
    3407      PS.111
(4) 21,
L0
     
      IE.385
(3) 10,
L0
     
    3408  ME.418
(3) 10,
L0
         
    3507A     MA.109
(3) 810,
L0
  PS.110
(4) 811,
L0
 EE.317
(1) 801,
L0
    3507B  EE.396
(3) 810,
L0
  EE.225
(3) 810,
L0
   EE.392
(3) 810,
L0
    3508A      EE.439
(3) 810,
L0
     
    3509A      EE.343
(3) 10,
L0
   EE.433
(3) 810,
L0
           EE.433
(3) 10,
L0
           EE.434
(3) 810,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต