เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
อ.    3307      LW.211
(3) 10,
L0
 
      LA.103
(3) 10,
L0
 
    3308  IE.213
(3) 10,
L0
     
    3403    GE.102
(2) 10,
L0
  GE.131
(3) 10,
L0
 GE.101
(2) 10,
L0
 
      GE.131
(3) 10,
L0
 GE.101
(2) 10,
L0
 
    3405  GE.110
(3) 10,
L0
 GE.110
(3) 20,
L0
     
    GE.110
(3) 20,
L0
     
    3406  GE.142
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 10,
L0
   GE.123
(3) 10,
L0
 
        GE.123
(3) 10,
L0
 
    3407      LA.304
(3) 10,
L0
 
      LW.307
(3) 10,
L0
 
    3412  CT.330
(3) 10,
L0
  ME.205
(3) 10,
L0
 
    3413  SC.202
(3) 10,
L0
  ME.217
(3) 10,
L0
 
    3414  CS.535
(3) 10,
L0
     
  CS.513
(3) 10,
L0
     
    3507A      EE.349
(3) 10,
L0
 
    3509A  EE.390
(3) 10,
L0
     
    3509B  EE.341
(3) 10,
L0
     
    R3902  SS.222
(3) 11,
L0
    SS.305
(3) 11,
L0
  
  SS.302
(3) 11,
L0
       
    R3910  SS.206
(3) 20,
L0
  SS.402
(3) 20,
L0
 
  HA.113
(2) 20,
L0
     
 
พ.
 
 
-
 
         
 
พฤ.
 
 
-
 
         
 
ศ.
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต