เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:00
 
จ.
 
 
-
 
      
 
อ.
 
 
-
 
      
 
พ.
 
 
-
 
      
พฤ.    3219  PY.454
(3) 10,
L0
  
  PY.103
(3) 10,
L0
  
    3309  CE.403
(3) 11,
L0
  
  CE.442
(4) 11,
L0
  
    3406  CT.455
(3) 10,
L0
  
    3407  MA.208
(3) 20,
L0
  
    3409  MG.300
(3) 10,
L0
  
  MG.300
(3) 10,
L0
  
  GE.121
(3) 319,
L0
  
  GE.121
(3) 319,
L0
  
    3410  GE.121
(3) 320,
L0
  
  GE.121
(3) 320,
L0
  
    3411(จว)  PY.308
(3) 10,
L0
  
    3412  ME.217
(3) 10,
L0
  
    3413  CE.320
(1) 1,
L0
  
    3507B  EE.431
(3) 10,
L0
  
    3601A  ME.424
(3) 10,
L0
  
    3811  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
 
    R3902  HA.442
(3) 10,
L0
  
 
ศ.
 
 
-
 
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต