เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
 
พ.
 
 
-
 
         
 
พฤ.
 
 
-
 
         
ศ.    3219  PY.101
(3) 10,
L0
  PY.433
(3) 10,
L0
 
    3306  BS.403
(3) 11,
L0
    BS.215
(3) 10,
L0
 
    3307  IE.207
(3) 10,
L0
   ME.201
(3) 10,
L0
 
    3308  CE.403
(3) 11,
L0
     
  CE.448
(2) 10,
L0
      
    3309  CE.442
(4) 11,
L0
  CE.314
(3) 10,
L0
 
    3403      MG.200
(3) 10,
L0
 
    3405  GE.100
(3) 240,
L0
 GE.100
(3) 250,
L0
  GE.121
(3) 150,
L0
 GE.141
(2) 110,
L0
 
      GE.121
(3) 150,
L0
   
    3406  IE.211
(3) 20,
L0
  GE.142
(2) 60,
L0
   
    3407  PY.429
(3) 10,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
 
    3409  BS.212
(3) 11,
L0
       
  BS.212
(3) 11,
L0
       
    3411(จว)  PY.100
(3) 10,
L0
  PY.104
(3) 10,
L0
 
  PY.100
(3) 10,
L0
  PY.439
(3) 10,
L0
 
    3412   MG.318
(3) 10,
L0
  MG.420
(3) 10,
L0
 
   MG.318
(3) 10,
L0
     
    3413      CS.535
(3) 10,
L0
 
      BS.414
(3) 10,
L0
 
      CS.463
(3) 10,
L0
 
      CS.513
(3) 10,
L0
 
    3414       IE.211
(3) 10,
L0
    3415  PY.302
(3) 11,
L0
     
    3507A  EE.334
(3) 10,
L0
     
    3509B      ET.206
(3) 10,
L0
 
      EE.231
(3) 10,
L0
 
    3811  ME.107
(3) 21,
L0
 ME.107
(3) 21,
L0
    
    R3910  SS.102
(3) 10,
L0
  SH.331
(3) 10,
L0
 
  SS.102
(3) 10,
L0
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต