เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    3219  PY.307
(3) 11,
L0
         
    3406  CE.330
(3) 10,
L0
  ME.405
(3) 10,
L0
     
    3408      CE.418
(3) 10,
L0
     
    3411(จว)  PY.104
(3) 10,
L0
  PY.308
(2) 10,
L0
      
    3507A  EE.231
(3) 10,
L0
  EE.338
(3) 10,
L0
     
    3508A  EE.439
(3) 10,
L0
   EE.433
(3) 10,
L0
    
    3509A  EE.392
(3) 10,
L0
   EE.334
(3) 10,
L0
    
    R3902  SH.232
(3) 20,
L0
  SS.103
(3) 11,
L0
    
    R3910  SS.205
(3) 11,
L0
        
อ.    3405  BS.403
(3) 11,
L0
          
    3408  SC.203
(3) 10,
L0
         
    3413  CE.303
(3) 10,
L0
         
    3507A  EE.438
(3) 10,
L0
  EE.349
(3) 10,
L0
     
    3509B  EE.341
(3) 10,
L0
         
    R3910  SS.206
(3) 10,
L0
  HA.113
(2) 20,
L0
     
      SS.206
(3) 20,
L0
     
พ.    3219      PY.435
(3) 10,
L0
     
    3411(จว)  PY.429
(3) 11,
L0
         
    3507A  EE.366
(3) 10,
L0
         
    3507B      EE.227
(3) 10,
L0
     
    3508A      EE.343
(3) 10,
L0
     
    3509A  EE.393
(3) 10,
L0
         
    3509B      EE.347
(3) 10,
L0
     
    R3902  SS.302
(3) 11,
L0
    SS.208
(3) 10,
L0
     
  SS.222
(3) 11,
L0
           
    R3910  SH.455
(2) 11,
L0
 SH.455
(2) 11,
L0
         
  SR.226
(2) 11,
L0
 SR.226
(2) 11,
L0
         
พฤ.    3219  PY.304
(3) 10,
L0
         
    3413  CE.305
(3) 10,
L0
         
    R3909  HA.323
(3) 10,
L0
         
  SH.231
(3) 10,
L0
         
ศ.    3218      PY.405
(3) 11,
L0
     
    3219      PY.436
(3) 10,
L0
     
    3407  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
     
    3411(จว)  PY.206
(3) 11,
L0
        
    3507A      EE.353
(3) 10,
L0
     
    R3902  SS.103
(3) 10,
L0
         
    R3910  SS.207
(3) 20,
L0
         
  HA.112
(2) 20,
L0
          
ส.    3406  ME.424
(3) 10,
L0
  ME.321
(3) 11,
L0
       
    3408       CE.448
(2) 10,
L0
     
    3507A      EE.334
(3) 810,
L0
     
    3507B  EE.231
(3) 20,
L0
         
  EE.231
(3) 810,
L0
         
    3508  MA.110
(3) 810,
L0
         
    3509A  EE.341
(3) 810,
L0
         
    3509B          EE.343
(3) 810,
L0
  
    3811  CE.100
(2) 11,
L0
 CE.100
(2) 11,
L0
        
อา.    3403  MK.309
(3) 823,
L0
  MK4419
(3) 823,
L0
   
  MK3309
(3) 823,
L0
  MK.417
(3) 823,
L0
   
  MK3308
(3) 823,
L0
  MK4416
(3) 823,
L0
   
  MK4416
(3) 823,
L0
  MK3309
(3) 823,
L0
   
  MK.416
(3) 823,
L0
  MK3308
(3) 823,
L0
   
  MK.419
(3) 823,
L0
  MG.421
(3) 823,
L0
   
  MK4419
(3) 823,
L0
  MK.419
(3) 823,
L0
   
  MK.417
(3) 823,
L0
  MK.416
(3) 823,
L0
   
  MG.421
(3) 823,
L0
  MK.309
(3) 823,
L0
   
    3405  AC4011
(3) 814,
L0
  AC3010
(3) 814,
L0
   
  AC3011
(3) 814,
L0
  AC3011
(3) 814,
L0
   
  AC3012
(3) 814,
L0
  AC4011
(3) 814,
L0
   
  AC3010
(3) 814,
L0
  AC3012
(3) 814,
L0
   
  AC4013
(3) 814,
L0
  AC4013
(3) 814,
L0
   
    3407  MG.421
(3) 858,
L0
  MG.421
(3) 858,
L0
   
    3409  MK.301
(3) 823,
L0
  MK3301
(3) 823,
L0
   
  MK3301
(3) 823,
L0
  MK.301
(3) 823,
L0
   
    3411(จว)  FB.201
(3) 827,
L0
  MK3308
(3) 821,
L0
   
  BE.301
(3) 827,
L0
  MK3305
(3) 821,
L0
   
  MK3308
(3) 821,
L0
  BE.301
(3) 827,
L0
   
  MK3305
(3) 821,
L0
  MK.201
(3) 827,
L0
   
  MK.201
(3) 827,
L0
  FB.201
(3) 827,
L0
   
    3413  MM4003
(3) 833,
L0
  MM4003
(3) 833,
L0
   
    3414  DB2201
(3) 855,
L0
  DB2201
(3) 855,
L0
   
  BS.306
(3) 855,
L0
  BS.306
(3) 855,
L0
   
  MG.421
(3) 855,
L0
  MG.421
(3) 855,
L0
   
    3507A  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.349
(3) 810,
L0
 ME.217
(3) 810,
L0
   
  EE.431
(3) 810,
L0
          
    3507B   CT.102
(3) 811,
L0
          
    3508B        IE.211
(3) 810,
L0
   
    3602  MG.310
(3) 847,
L0
  MG.310
(3) 847,
L0
   
  MG.408
(3) 847,
L0
  MG.408
(3) 847,
L0
   
  MG.435
(3) 847,
L0
  MG.435
(3) 847,
L0
   
  AC2004
(3) 832,
L0
  MM3002
(3) 847,
L0
   
  MM4007
(3) 847,
L0
  MM4007
(3) 847,
L0
   
  FI2001
(3) 832,
L0
  FI2001
(3) 832,
L0
   
  MM3002
(3) 847,
L0
  AC2004
(3) 832,
L0
   
    3603  FB.201
(3) 810,
L0
  FB.201
(3) 810,
L0
   
  AC.312
(3) 810,
L0
  AC.312
(3) 810,
L0
   
    3604  AC.204
(3) 841,
L0
  AC.204
(3) 841,
L0
   
  MM4005
(3) 841,
L0
  AC2004
(3) 841,
L0
   
  MM4007
(3) 841,
L0
  MG.430
(3) 847,
L0
   
  MG.410
(3) 841,
L0
  MG.410
(3) 841,
L0
   
  MG.430
(3) 847,
L0
  MG.421
(3) 841,
L0
   
  MM3004
(3) 841,
L0
  MM4007
(3) 841,
L0
   
  MK1201
(3) 841,
L0
  MK1201
(3) 841,
L0
   
  MM3002
(3) 841,
L0
  MM4005
(3) 841,
L0
   
  AC2004
(3) 841,
L0
  MM3004
(3) 841,
L0
   
  MG.421
(3) 841,
L0
  MM3002
(3) 841,
L0
   
    3608  AC.414
(3) 817,
L0
  AC.421
(3) 817,
L0
   
  AC.421
(3) 817,
L0
  AC.406
(3) 817,
L0
   
  AC.406
(3) 817,
L0
  AC.414
(3) 817,
L0
   
  AC.402
(3) 817,
L0
  AC.402
(3) 817,
L0
   
    3908  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.313
(1) 881,
L0
        EEE.313
(1) 808,
L0
        EEE.312
(3) 880,
L0
    3909  EEE.331
(3) 880,
L0
  EEE.426
(3) 880,
L0
  EEE.411
(3) 880,
L0
  EEE.418
(3) 880,
L0
  GE.110
(3) 880,
L0
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต