เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จ.    3219     PY.307
(3) 11,
L0
    3405     CT.102
(3) 11,
L0
   
     CT.102
(3) 11,
L0
   
    3406 CT.423
(3) 10,
L0
  MA.208
(3) 10,
L0
 
    3407 CM.105
(4) 12,
L0
  CT.102
(3) 31,
L0
   
 CM.105
(4) 11,
L0
  CS.533
(3) 10,
L0
 
     CS.412
(3) 10,
L0
 
    3408     CE.323
(3) 10,
L0
 
    3409 MA.109
(3) 10,
L0
  MA.109
(3) 20,
L0
 
    3411(จว) PY.203
(3) 10,
L0
  PY.105
(3) 10,
L0
 
    3412 BS.303
(3) 10,
L0
     
 CS.314
(3) 10,
L0
     
 CS.313
(3) 10,
L0
     
    3413      ME.417
(3) 10,
L0
 
    3507A EE.347
(3) 10,
L0
     
    3507B EE.233
(3) 10,
L0
     
    3509A     EE.320
(3) 10,
L0
 
    3509B EE.225
(3) 10,
L0
     
    R3903     SS.312
(3) 21,
L0
 SS.312
(3) 21,
L0
    R3907 SS.102
(3) 20,
L0
     
 
อ.
 
 
-
 
        
 
พ.
 
 
-
 
        
 
พฤ.
 
 
-
 
        
 
ศ.
 
 
-
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต