เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
 
พ.
 
 
-
 
         
 
พฤ.
 
 
-
 
         
ศ.    3218      PY.405
(3) 11,
L0
    3219  PY.402
(3) 10,
L0
  PY.433
(3) 10,
L0
 
    3307  CE.442
(4) 11,
L0
  CE.442
(4) 11,
L0
 
    3309  CE.448
(2) 10,
L0
      
    3407  PS.111
(4) 12,
L0
   IE.211
(3) 10,
L0
  PS.111
(4) 11,
L0
     
    3408  BS.403
(3) 11,
L0
       
    3409      PY.454
(3) 10,
L0
 
    3411(จว)  PY.205
(3) 10,
L0
  PY.201
(3) 10,
L0
 
   PY.205
(2) 10,
L0
     
    3412  CS.411
(3) 10,
L0
  CS.323
(3) 10,
L0
 
      CS.412
(3) 10,
L0
 
    3507A  EE.334
(3) 10,
L0
     
    3507B  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.438
(3) 10,
L0
 
    3509B      EE.231
(3) 10,
L0
 
    3811  ME.107
(3) 21,
L0
 ME.107
(3) 21,
L0
    
    R3910  SS.104
(3) 11,
L0
     
  SS.102
(3) 10,
L0
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต