เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  8/11/2564 - 14/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    3403  MK.309
(3) 823,
L0
  MK4419
(3) 823,
L0
   
  MK3309
(3) 823,
L0
  MK.417
(3) 823,
L0
   
  MK3308
(3) 823,
L0
  MK4416
(3) 823,
L0
   
  MK4416
(3) 823,
L0
  MK3309
(3) 823,
L0
   
  MK.416
(3) 823,
L0
  MK3308
(3) 823,
L0
   
  MK.419
(3) 823,
L0
  MG.421
(3) 823,
L0
   
  MK4419
(3) 823,
L0
  MK.419
(3) 823,
L0
   
  MK.417
(3) 823,
L0
  MK.416
(3) 823,
L0
   
  MG.421
(3) 823,
L0
  MK.309
(3) 823,
L0
   
    3405  AC4011
(3) 814,
L0
  AC3010
(3) 814,
L0
   
  AC3011
(3) 814,
L0
  AC3011
(3) 814,
L0
   
  AC3012
(3) 814,
L0
  AC4011
(3) 814,
L0
   
  AC3010
(3) 814,
L0
  AC3012
(3) 814,
L0
   
  AC4013
(3) 814,
L0
  AC4013
(3) 814,
L0
   
    3407  MG.421
(3) 858,
L0
  MG.421
(3) 858,
L0
   
    3409  MK.301
(3) 823,
L0
  MK3301
(3) 823,
L0
   
  MK3301
(3) 823,
L0
  MK.301
(3) 823,
L0
   
    3411(จว)  FB.201
(3) 827,
L0
  MK3308
(3) 821,
L0
   
  BE.301
(3) 827,
L0
  MK3305
(3) 821,
L0
   
  MK3308
(3) 821,
L0
  BE.301
(3) 827,
L0
   
  MK3305
(3) 821,
L0
  MK.201
(3) 827,
L0
   
  MK.201
(3) 827,
L0
  FB.201
(3) 827,
L0
   
    3413  MM4003
(3) 833,
L0
  MM4003
(3) 833,
L0
   
    3414  DB2201
(3) 855,
L0
  DB2201
(3) 855,
L0
   
  BS.306
(3) 855,
L0
  BS.306
(3) 855,
L0
   
  MG.421
(3) 855,
L0
  MG.421
(3) 855,
L0
   
    3507A  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.349
(3) 810,
L0
 ME.217
(3) 810,
L0
   
  EE.431
(3) 810,
L0
          
    3507B   CT.102
(3) 811,
L0
          
    3508B        IE.211
(3) 810,
L0
   
    3602  MG.435
(3) 847,
L0
  MG.408
(3) 847,
L0
   
  AC2004
(3) 832,
L0
  MG.310
(3) 847,
L0
   
  MM4007
(3) 847,
L0
  MG.435
(3) 847,
L0
   
  MM3002
(3) 847,
L0
  AC2004
(3) 832,
L0
   
  MG.408
(3) 847,
L0
  MM4007
(3) 847,
L0
   
  MG.310
(3) 847,
L0
  MM3002
(3) 847,
L0
   
  FI2001
(3) 832,
L0
  FI2001
(3) 832,
L0
   
    3603  AC.312
(3) 810,
L0
  FB.201
(3) 810,
L0
   
  FB.201
(3) 810,
L0
  AC.312
(3) 810,
L0
   
    3604  MM4007
(3) 841,
L0
  MG.421
(3) 841,
L0
   
  AC2004
(3) 841,
L0
  MM4007
(3) 841,
L0
   
  MK1201
(3) 841,
L0
  MM4005
(3) 841,
L0
   
  MM3004
(3) 841,
L0
  MM3004
(3) 841,
L0
   
  MG.410
(3) 841,
L0
  MG.410
(3) 841,
L0
   
  MM3002
(3) 841,
L0
  AC2004
(3) 841,
L0
   
  MG.421
(3) 841,
L0
  AC.204
(3) 841,
L0
   
  MG.430
(3) 847,
L0
  MG.430
(3) 847,
L0
   
  AC.204
(3) 841,
L0
  MK1201
(3) 841,
L0
   
  MM4005
(3) 841,
L0
  MM3002
(3) 841,
L0
   
    3608  AC.402
(3) 817,
L0
  AC.402
(3) 817,
L0
   
  AC.421
(3) 817,
L0
  AC.406
(3) 817,
L0
   
  AC.406
(3) 817,
L0
  AC.414
(3) 817,
L0
   
  AC.414
(3) 817,
L0
  AC.421
(3) 817,
L0
   
    3908  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.313
(1) 808,
L0
        EEE.312
(3) 880,
L0
        EEE.313
(1) 881,
L0
    3909  EEE.331
(3) 880,
L0
  EEE.418
(3) 880,
L0
  GE.110
(3) 880,
L0
  EEE.426
(3) 880,
L0
  EEE.411
(3) 880,
L0
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต