เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  1/11/2564 - 7/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.    3410      PY.307
(3) 11,
L0
   
    3507B  EE.346
(3) 10,
L0
        
    3508A      EE.366
(3) 710,
L0
    
    R3909      SS.335
(3) 11,
L0
   
อ.    3412      LA1001
(3) 20,
L0
    
    3413  CE.442
(4) 11,
L0
  CE.442
(4) 11,
L0
    
    3508A  SC.202
(3) 10,
L0
  EE.320
(3) 10,
L0
    
    3508B  EE.225
(3) 10,
L0
  EE.231
(3) 10,
L0
    
พ.    3407  LA3501
(3) 10,
L0
        
    3413  CE.303
(3) 10,
L0
        
    3508A  EE.343
(3) 10,
L0
  EE.358
(3) 10,
L0
    
    3509A  EE.393
(3) 10,
L0
  EE.233
(3) 10,
L0
    
    R3902      SR.432
(2) 11,
L0
    
    R3909  SS.437
(3) 11,
L0
 SS.437
(3) 11,
L0
        
    R3910      SH.441
(2) 10,
L0
     
      SR.311
(2) 10,
L0
     
พฤ.    3412  CE.320
(1) 1,
L0
        
ศ.    3410  PY.306
(3) 10,
L0
        
    3411(จว)  PY.305
(3) 10,
L0
  PY.438
(3) 10,
L0
    
    3507B  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.438
(3) 10,
L0
    
    R3910  SS.103
(3) 10,
L0
  HA.324
(2) 10,
L0
    
  SS.102
(3) 10,
L0
  SR.212
(3) 10,
L0
    
ส.    3507A     PS.210
(3) 811,
L0
      
    3507B      EE.438
(3) 810,
L0
    
    3508A  EE.231
(3) 810,
L0
      EE.353
(3) 810,
L0
 
    3508B  EE.341
(3) 810,
L0
      EE.225
(3) 810,
L0
 
    3509A  EE.439
(3) 810,
L0
        
อา.    3403  MK4417
(3) 825,
L0
  FI2001
(3) 825,
L0
  
  MK3309
(3) 825,
L0
  MK4417
(3) 825,
L0
  
  MK3307
(3) 825,
L0
  MK3309
(3) 825,
L0
  
  MM4021
(3) 825,
L0
  MK3307
(3) 825,
L0
  
  MK1201
(3) 823,
L0
  MM4021
(3) 825,
L0
  
  MK4435
(3) 825,
L0
  MK1201
(3) 823,
L0
  
  FI2001
(3) 825,
L0
  MK4435
(3) 825,
L0
  
    3405  AC3006
(3) 814,
L0
  FI2001
(3) 814,
L0
  
  AC3011
(3) 814,
L0
  AC1001
(3) 814,
L0
  
  FI2001
(3) 814,
L0
  AC3006
(3) 814,
L0
  
  AC3012
(3) 814,
L0
  AC3007
(3) 814,
L0
  
  AC1001
(3) 814,
L0
  AC3012
(3) 814,
L0
  
  AC3007
(3) 814,
L0
  MA3201
(3) 814,
L0
  
  MA3201
(3) 814,
L0
  AC3011
(3) 814,
L0
  
    3409  BE3301
(3) 851,
L0
  MK.201
(3) 839,
L0
  
  BE3301
(3) 839,
L0
  FB.201
(3) 839,
L0
  
  BE3301
(3) 814,
L0
  MM3002
(3) 839,
L0
  
  MK1201
(3) 839,
L0
  MM3003
(3) 839,
L0
  
  FI2001
(3) 839,
L0
  MM3004
(3) 839,
L0
  
  MM4002
(3) 839,
L0
  MM4002
(3) 839,
L0
  
  MM3004
(3) 839,
L0
  FI2001
(3) 839,
L0
  
  MM3003
(3) 839,
L0
  MK1201
(3) 839,
L0
  
  MM3002
(3) 839,
L0
  BE3301
(3) 814,
L0
  
  MK.201
(3) 839,
L0
  BE3301
(3) 839,
L0
  
  FB.201
(3) 839,
L0
  BE3301
(3) 851,
L0
  
    3410  MM4021
(3) 849,
L0
  AC2004
(3) 849,
L0
  
  MK1201
(3) 847,
L0
  MM4001
(3) 849,
L0
  
  AC2004
(3) 849,
L0
  MM4006
(3) 849,
L0
  
  MM4006
(3) 849,
L0
  MK1201
(3) 847,
L0
  
  MM4001
(3) 849,
L0
  FI2001
(3) 849,
L0
  
  FI2001
(3) 849,
L0
  MM4021
(3) 849,
L0
  
    3411(จว)  MK3301
(3) 821,
L0
  MK3307
(3) 821,
L0
  
  BE3301
(3) 821,
L0
  MK3304
(3) 821,
L0
  
  MK1201
(3) 821,
L0
  MK4416
(3) 821,
L0
  
  MK3304
(3) 821,
L0
  BE3301
(3) 821,
L0
  
  MM4021
(3) 821,
L0
  MK1201
(3) 821,
L0
  
  MK3308
(3) 821,
L0
  MM4021
(3) 821,
L0
  
  MK4416
(3) 821,
L0
  MK3301
(3) 821,
L0
  
  MK3309
(3) 821,
L0
  MK3309
(3) 821,
L0
  
  MK3307
(3) 821,
L0
  MK3308
(3) 821,
L0
  
    3507B  EE.346
(3) 810,
L0
         
    3508A  MA.208
(3) 810,
L0
 MA.109
(3) 810,
L0
      
    3508B  EE.433
(3) 810,
L0
         
    3509A  EE.227
(3) 810,
L0
         
    3608  AC4012
(3) 812,
L0
  AC4090
(3) 812,
L0
  
  AC4090
(3) 812,
L0
  AC4021
(3) 812,
L0
  
  AC4013
(3) 812,
L0
  AC4013
(3) 812,
L0
  
  AC4021
(3) 812,
L0
  AC4012
(3) 812,
L0
  
  AC4002
(3) 812,
L0
  AC4002
(3) 812,
L0
  
  AC3015
(3) 812,
L0
  AC3009
(3) 812,
L0
  
  MM4021
(3) 812,
L0
  AC3015
(3) 812,
L0
  
  AC3009
(3) 812,
L0
  MM4021
(3) 812,
L0
  
    3811     ME.107
(3) 811,
L0
 ME.107
(3) 811,
L0
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต