เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.    3508B  EE.334
(3) 10,
L0
        
    3509A      EE.341
(3) 10,
L0
    
    R3902      SS.222
(3) 11,
L0
 SS.222
(3) 11,
L0
   
    R3910  SR.226
(2) 11,
L0
 SR.226
(2) 11,
L0
        
อ.    3507B      EE.227
(3) 10,
L0
    
    3508A  EE.358
(3) 10,
L0
   EE.433
(3) 10,
L0
    
    3508B  EE.439
(3) 10,
L0
   EE.346
(3) 10,
L0
    
    3509A  EE.233
(3) 10,
L0
        
พ.    3307  LA4952
(2) 10,
L0
         
    3407  CE.330
(3) 10,
L0
  CE.418
(3) 10,
L0
    
    3410  PY.304
(3) 20,
L0
  PY.304
(3) 10,
L0
    
      PY.304
(3) 30,
L0
    
    3411(จว)  PY.401
(3) 21,
L0
 PY.401
(3) 31,
L0
    
  PY.429
(3) 11,
L0
        
    3507A      EE.231
(3) 10,
L0
    
    3507B  EE.225
(3) 10,
L0
        
    3508A      EE.343
(3) 10,
L0
    
    R3902      SS.208
(3) 10,
L0
    
    R3910  SS.206
(3) 10,
L0
  SS.206
(3) 20,
L0
    
 
พฤ.
 
 
-
 
            
ศ.    R3910  SR.211
(3) 11,
L0
 SR.211
(3) 11,
L0
        
ส.    3306       CE.448
(2) 11,
L0
 CE.448
(2) 11,
L0
   
    3507A  EE.338
(3) 810,
L0
  EE.334
(3) 810,
L0
    
    3507B      ME.217
(3) 810,
L0
    
    3508A  MA.110
(3) 810,
L0
      EE.343
(3) 810,
L0
 
    3508B  IE.211
(3) 810,
L0
      EE.433
(3) 810,
L0
 
อา.    3403  MK1201
(3) 823,
L0
  MK3309
(3) 825,
L0
  
  BE3301
(3) 823,
L0
  MK3309
(3) 823,
L0
  
  MK3308
(3) 823,
L0
  MK3308
(3) 823,
L0
  
  MK3309
(3) 823,
L0
  MK4419
(3) 823,
L0
  
  MK3309
(3) 825,
L0
  AC2004
(3) 823,
L0
  
  MK4419
(3) 823,
L0
  BE3301
(3) 823,
L0
  
  AC2004
(3) 823,
L0
  MK1201
(3) 823,
L0
  
    3405  AC4011
(3) 814,
L0
  AC4011
(3) 814,
L0
  
  AC4021
(3) 814,
L0
  AC4012
(3) 814,
L0
  
  AC4013
(3) 814,
L0
  AC3012
(3) 814,
L0
  
  AC3012
(3) 814,
L0
  AC4013
(3) 814,
L0
  
  AC4012
(3) 814,
L0
  AC4031
(3) 814,
L0
  
  AC4031
(3) 814,
L0
  AC4021
(3) 814,
L0
  
    3409  MM3002
(3) 839,
L0
  MM4004
(3) 839,
L0
  
  MM4004
(3) 839,
L0
  MM4003
(3) 839,
L0
  
  MM3001
(3) 839,
L0
  MM4002
(3) 839,
L0
  
  MM4002
(3) 839,
L0
  MM3004
(3) 839,
L0
  
  MM4003
(3) 839,
L0
  MM3002
(3) 839,
L0
  
  MM3004
(3) 839,
L0
  MM3001
(3) 839,
L0
  
  AC2004
(3) 839,
L0
  AC2004
(3) 839,
L0
  
    3411(จว)  MM4021
(3) 821,
L0
  MM4021
(3) 821,
L0
  
  MK3307
(3) 821,
L0
  FI2001
(3) 821,
L0
  
  FI2001
(3) 821,
L0
  BE3301
(3) 821,
L0
  
  MK4416
(3) 821,
L0
  LA2014
(3) 821,
L0
  
  BE3301
(3) 821,
L0
  MK4417
(3) 821,
L0
  
  MK4417
(3) 821,
L0
  MK4416
(3) 821,
L0
  
  LA2014
(3) 821,
L0
  MK3308
(3) 821,
L0
  
  MK3308
(3) 821,
L0
  MK3307
(3) 821,
L0
  
    3412  DB2201
(3) 851,
L0
  DB2201
(3) 851,
L0
  
    3507A  EE.431
(3) 810,
L0
         
  EE.431
(3) 10,
L0
         
    3507B  CT.102
(3) 811,
L0
      EE.398
(3) 810,
L0
  
    3608  AC4014
(3) 812,
L0
  AC4002
(3) 812,
L0
  
  AC4002
(3) 812,
L0
  AC4014
(3) 812,
L0
  
  AC4006
(3) 812,
L0
  AC3010
(3) 812,
L0
  
  AC4023
(3) 812,
L0
  AC4006
(3) 812,
L0
  
  AC3010
(3) 812,
L0
  AC4023
(3) 812,
L0
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต