เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จ.
 
 
-
 
           
 
อ.
 
 
-
 
           
 
พ.
 
 
-
 
           
 
พฤ.
 
 
-
 
           
 
ศ.
 
 
-
 
           
อา.    3403  MK4435
(3) 825,
L0
  MK4435
(3) 825,
L0
 
  MM4021
(3) 825,
L0
  MK4417
(3) 825,
L0
 
  FI2001
(3) 825,
L0
  MK3307
(3) 825,
L0
 
  MK1201
(3) 823,
L0
  FI2001
(3) 825,
L0
 
  MK3307
(3) 825,
L0
  MK1201
(3) 823,
L0
 
  MK3309
(3) 825,
L0
  MM4021
(3) 825,
L0
 
  MK4417
(3) 825,
L0
  MK3309
(3) 825,
L0
 
    3405  AC3012
(3) 814,
L0
  AC3012
(3) 814,
L0
 
  FI2001
(3) 814,
L0
  AC3006
(3) 814,
L0
 
  AC3006
(3) 814,
L0
  MA3201
(3) 814,
L0
 
  AC3011
(3) 814,
L0
  AC1001
(3) 814,
L0
 
  MA3201
(3) 814,
L0
  FI2001
(3) 814,
L0
 
  AC1001
(3) 814,
L0
  AC3007
(3) 814,
L0
 
  AC3007
(3) 814,
L0
  AC3011
(3) 814,
L0
 
    3409  BE3301
(3) 851,
L0
  MM3004
(3) 839,
L0
 
  MK.201
(3) 839,
L0
  BE3301
(3) 839,
L0
 
  FB.201
(3) 839,
L0
  BE3301
(3) 814,
L0
 
  MM3002
(3) 839,
L0
  MK1201
(3) 839,
L0
 
  MM3003
(3) 839,
L0
  FI2001
(3) 839,
L0
 
  MM3004
(3) 839,
L0
  MM4002
(3) 839,
L0
 
  MM4002
(3) 839,
L0
  MK.201
(3) 839,
L0
 
  FI2001
(3) 839,
L0
  FB.201
(3) 839,
L0
 
  MK1201
(3) 839,
L0
  MM3002
(3) 839,
L0
 
  BE3301
(3) 814,
L0
  MM3003
(3) 839,
L0
 
  BE3301
(3) 839,
L0
  BE3301
(3) 851,
L0
 
    3410  MM4006
(3) 849,
L0
  MM4021
(3) 849,
L0
 
  MM4021
(3) 849,
L0
  MM4001
(3) 849,
L0
 
  FI2001
(3) 849,
L0
  FI2001
(3) 849,
L0
 
  AC2004
(3) 849,
L0
  AC2004
(3) 849,
L0
 
  MM4001
(3) 849,
L0
  MM4006
(3) 849,
L0
 
    3411(จว)  MK3309
(3) 821,
L0
  MK3309
(3) 821,
L0
 
  MK3304
(3) 821,
L0
  MK3304
(3) 821,
L0
 
  BE3301
(3) 821,
L0
  MK4416
(3) 821,
L0
 
  MK1201
(3) 821,
L0
  MK1201
(3) 821,
L0
 
  MK3301
(3) 821,
L0
  MK3301
(3) 821,
L0
 
  MK4416
(3) 821,
L0
  BE3301
(3) 821,
L0
 
    3507B  EE.346
(3) 810,
L0
        
    3508A  MA.208
(3) 810,
L0
 MA.109
(3) 810,
L0
     
    3508B  EE.433
(3) 810,
L0
        
    3509A  EE.227
(3) 810,
L0
        
    3608  AC3009
(3) 812,
L0
  AC3009
(3) 812,
L0
 
  AC4002
(3) 812,
L0
  AC4002
(3) 812,
L0
 
  AC4090
(3) 812,
L0
  AC4013
(3) 812,
L0
 
  AC4012
(3) 812,
L0
  AC4021
(3) 812,
L0
 
  MM4021
(3) 812,
L0
  AC4090
(3) 812,
L0
 
  AC4021
(3) 812,
L0
  AC4012
(3) 812,
L0
 
  AC3015
(3) 812,
L0
  MM4021
(3) 812,
L0
 
  AC4013
(3) 812,
L0
  AC3015
(3) 812,
L0
 
    3811     ME.107
(3) 811,
L0
 ME.107
(3) 811,
L0
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต