เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
อ.    R4214      CE.100
(2) 311,
L0
 CE.100
(2) 311,
L0
    
พ.    R4209  IE.381
(3) 10,
L0
  IE.421
(1) 1,
L0
     
พฤ.    R4210  CM.105
(4) 21,
L0
         
  CM.105
(4) 11,
L0
         
ศ.    R4102A  IE.207
(3) 10,
L0
         
    R4102B      IE.482
(3) 10,
L0
     
    R4210  CM.105
(4) 12,
L0
         
ส.    R4102B      ME.302
(1) 1,
L0
     
      IE.485
(1) 1,
L0
     
อา.    R4102B        ME.302
(1) 901,
L0
        IE.485
(1) 901,
L0
    R4210     CM.105
(4) 821,
L0
 CM.105
(4) 921,
L0
    
        CM.105
(4) 911,
L0
    R4214  CT.102
(3) 921,
L0
       
      IE.321
(3) 911,
L0
  
        CT.102
(3) 921,
L0
  
         CE.100
(2) 821,
L0
  CE.100
(2) 821,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต