เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R4101B  ME.392
(3) 710,
L0
  ME.393
(3) 710,
L0
     
    R4108A   CE.329
(2) 10,
L0
  CE.423
(3) 10,
L0
     
อ.    R4101B  ME.394
(3) 710,
L0
  ME.493
(3) 710,
L0
     
    R4102B  IE.325
(1) 1,
L0
  IE.481
(3) 10,
L0
     
    R4108A      CE.447
(3) 10,
L0
     
    R4210      CM.105
(4) 711,
L0
     
พ.    R4102A  IE.386
(3) 10,
L0
  IE.381
(3) 10,
L0
     
    R4108A  CE.443
(3) 10,
L0
  CE.211
(3) 310,
L0
     
พฤ.    R4102A  IE.353
(3) 10,
L0
         
    R4108A  MA.210
(3) 10,
L0
         
ศ.    R4101B  ME.491
(3) 710,
L0
  ME.494
(3) 710,
L0
     
    R4102A  IE.410
(3) 10,
L0
         
    R4102B  ME.303
(1) 1,
L0
         
    R4210      CM.105
(4) 11,
L0
     
ส.    R4102A  IE.389
(3) 10,
L0
         
    R4108A MA.208
(3) 830,
L0
          
    R4214   CT.102
(3) 821,
L0
        
อา.    R4102A        EE.367
(1) 901,
L0
    R4108A CE.315
(3) 820,
L0
  CE.327
(4) 821,
L0
 CE.327
(4) 821,
L0
  CE.307
(3) 820,
L0
    R4210        CM.205
(3) 911,
L0
    R4214        IE.321
(3) 911,
L0
           CE.449
(1) 802,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต