เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  8/11/2564 - 14/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R4102A IE.207
(3) 10,
L0
         
    R4108A  CE.217
(3) 11,
L0
         
    R4214     IE.321
(3) 11,
L0
 IE.321
(3) 11,
L0
    
อ.    R4102A     IE.309
(3) 10,
L0
     
    R4108A CE.305
(3) 310,
L0
         
พ.    R4209     IE.421
(1) 1,
L0
     
พฤ.    R4102A IE.389
(3) 10,
L0
         
ศ.    R4108A     CE.326
(3) 311,
L0
       
    R4108B       CE.326
(3) 311,
L0
    
    R4210 CM.105
(4) 11,
L0
  CM.205
(3) 11,
L0
     
ส.    R4102B IE.485
(1) 1,
L0
         
    R4210    CM.105
(4) 821,
L0
       
อา.    R4102A       EE.367
(1) 901,
L0
    R4210       CM.105
(4) 921,
L0
       CM.105
(4) 911,
L0
    R4214       IE.321
(3) 911,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต