เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  8/11/2564 - 14/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R4101B  ME.392
(3) 710,
L0
  ME.393
(3) 710,
L0
     
อ.    R4101B  ME.394
(3) 710,
L0
  ME.493
(3) 710,
L0
     
    R4102A  IE.213
(3) 10,
L0
  IE.207
(3) 10,
L0
     
    R4210      CM.105
(4) 311,
L0
     
พ.    R4102A  IE.211
(3) 10,
L0
  IE.307
(3) 10,
L0
     
    R4102B      ME.303
(1) 1,
L0
     
 
พฤ.
 
 
-
 
             
ศ.    R4101B      ME.494
(3) 710,
L0
     
    R4102A  IE.421
(1) 1,
L0
  IE.325
(1) 1,
L0
     
    R4108A  CM.105
(4) 311,
L0
  MA.110
(3) 310,
L0
     
    R4210  CM.105
(4) 711,
L0
  CM.105
(4) 11,
L0
     
ส.    R4102A  IE.381
(3) 10,
L0
         
    R4108A MA.208
(3) 830,
L0
          
    R4108B    CE.312
(1) 805,
L0
    CE.312
(1) 806,
L0
 
    R4207B CE.311
(3) 850,
L0
    CE.311
(3) 860,
L0
    
    R4209 CE.327
(4) 851,
L0
     MA.210
(3) 850,
L0
   
    R4214   CT.102
(3) 821,
L0
        
อา.    R4102A  IE.421
(1) 901,
L0
       
    R4102B        IE.485
(1) 901,
L0
    R4108A CE.418
(3) 850,
L0
        CE.307
(3) 820,
L0
    R4207B CM.105
(4) 851,
L0
          
    R4210        CM.205
(3) 911,
L0
    R4214    IE.321
(3) 911,
L0
  IE.321
(3) 911,
L0
       CE.100
(2) 851,
L0
 CE.100
(2) 851,
L0
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต