เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R4101B  ME.391
(3) 710,
L0
  IE.102
(1) 701,
L0
     
    R4102B      ME.303
(1) 701,
L0
     
    R4108A   CE.209
(2) 10,
L0
         
    R4108B      CE.308
(2) 311,
L0
     
      CE.332
(4) 311,
L0
     
      CE.326
(3) 311,
L0
     
    R4210  CM.205
(3) 11,
L0
         
    R4214      IE.321
(3) 11,
L0
 IE.321
(3) 11,
L0
    
อ.    R4102A      IE.207
(3) 10,
L0
     
    R4108A  CE.211
(3) 310,
L0
         
    R4108B  CE.442
(4) 311,
L0
         
พ.    R4102A  IE.206
(3) 10,
L0
  IE.382
(3) 10,
L0
     
    R4108A  CE.309
(3) 310,
L0
         
    R4108B      CE.312
(1) 301,
L0
     
พฤ.    R4108A  CE.223
(3) 310,
L0
         
  CE.313
(2) 310,
L0
         
    R4207B  IE.383
(3) 10,
L0
         
ศ.    R4101B  ME.395
(3) 710,
L0
  ME.492
(3) 710,
L0
     
    R4108A  CE.333
(3) 310,
L0
         
  CE.418
(3) 310,
L0
         
    R4207B  IE.410
(3) 10,
L0
  IE.310
(3) 10,
L0
     
    R4214  EE.219
(1) 1,
L0
         
ส.    R4102A IE.307
(3) 890,
L0
 IE.310
(3) 890,
L0
   EE.366
(3) 890,
L0
  
      MA.208
(3) 890,
L0
 IE.486
(1) 809,
L0
 IE.384
(3) 890,
L0
    R4102B  IE.485
(1) 1,
L0
         
    R4108B     CE.312
(1) 805,
L0
      
    R4210          CM.205
(3) 891,
L0
  
    R4214 IE.321
(3) 891,
L0
 IE.321
(3) 891,
L0
    CT.102
(3) 861,
L0
 CT.102
(3) 861,
L0
 
อา.    R4210        CM.205
(3) 911,
L0
    R4214  CT.102
(3) 851,
L0
     IE.321
(3) 911,
L0
    IE.321
(3) 911,
L0
       
     CT.102
(3) 851,
L0
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต