เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ ไม่ระบุ
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จ.
 
 
-
 
            
 
อ.
 
 
-
 
            
 
พ.
 
 
-
 
            
 
พฤ.
 
 
-
 
            
 
ศ.
 
 
-
 
            
อา.    R shop      AC2004
(3) 842,
EXAM
    
    RN/A AM.5209
(3) 510,
L8
   
 AM.5102
(3) 510,
L8
   
 CE.217
(3) 822,
L0
         
 AM.5109
(3) 510,
L8
   
  HM.206
(3) 810,
L0
  
  EN.243
(3) 810,
L0
  
  TM.101
(3) 800,
L0
  
  TM.105
(3) 800,
L0
  
  TM.313
(3) 800,
L0
  
  TM.102
(3) 800,
L0
  
  EN.101
(3) 800,
L0
  
  BI3301
(3) 861,
L0
        
  AC4016
(3) 819,
L0
        
  AC4016
(3) 860,
L0
        
  AC2012
(3) 819,
L0
        
  HM.208
(3) 810,
L0
  
  HM.104
(3) 810,
L0
  
  HM.101
(3) 810,
L0
  
  BA.5105
(3) 512,
L8
   
  BA.5104
(3) 512,
L8
   
  BA.5106
(3) 512,
L8
   
  AC2012
(3) 860,
L0
  AC2012
(3) 860,
L0
  
       AC2012
(3) 819,
L0
  
       AC4016
(3) 819,
L0
  
       BI3301
(3) 861,
L0
  
       AC4016
(3) 860,
L0
  
      AC.315
(3) 800,
EXAM
 PS.110
(4) 822,
L0
 
      AC.416
(3) 818,
EXAM
    
      MM4021
(3) 824,
EXAM
    
      AC3011
(3) 811,
EXAM
    
      AC4002
(3) 819,
EXAM
    
      AC4021
(3) 860,
EXAM
    
      BE.301
(3) 846,
EXAM
    
      BE3301
(3) 846,
EXAM
    
      DB2101
(3) 856,
EXAM
    
      DB3201
(3) 854,
EXAM
    
      FB.201
(3) 855,
EXAM
    
      FI2001
(3) 885,
EXAM
    
      FI4001
(3) 892,
EXAM
    
      HR4001
(3) 884,
EXAM
    
      LM3371
(3) 878,
EXAM
    
      MG.421
(3) 824,
EXAM
    
      MK.201
(3) 828,
EXAM
    
      MK1201
(3) 828,
EXAM
    
      MK3305
(3) 823,
EXAM
    
      MM4001
(3) 877,
EXAM
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต