เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ ไม่ระบุ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จ.    RN/A  NU.2401
(2) 10,
L0
  GE.121
(3) 60,
L0
   
  GEN603
(2) 31,
L0
    DTI519
(3) 10,
L0
   
  GE.152
(1) 3,
L0
   GEN105
(3) 20,
L0
   
   GEN603
(2) 31,
L0
  GEN204
(3) 10,
L0
   
อ.    RN/A  NU.2402
(2) 10,
L0
  ES.103
(0) 2,
L0
   
  GE.101
(2) 40,
L0
  GE.121
(3) 710,
L0
   
  GE.153
(1) 2,
L0
   GE.100
(3) 60,
L0
   
  ES.201
(2) 11,
L0
  GE.121
(3) 40,
L0
   
  ES.103
(0) 1,
L0
       
  GE.100
(3) 710,
L0
       
   GE.142
(2) 310,
L0
       
พ.    RN/A  NU.2403
(2) 10,
L0
  HRM4000
(0) 340,
L0
   
  GEN608
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 50,
L0
   
  GEN308
(2) 31,
L0
    GE.121
(3) 30,
L0
   
  GE.101
(2) 50,
L0
  AL.206
(3) 20,
L0
   
  GE.122
(3) 10,
L0
  GE.143
(2) 41,
L0
 GE.143
(2) 41,
L0
   
   GEN308
(2) 31,
L0
       
    GE.146
(2) 10,
L0
       
พฤ.    RN/A  IEL423
(6) 10,
L0
       
ศ.    RN/A  GE.101
(2) 60,
L0
   GEN601
(1) 2,
L0
     
      GE.142
(2) 50,
L0
     
      GE.155
(1) 2,
L0
     
ส.    RN/A CE.100
(2) 851,
L0
       
อา.    RN/A  AC4016
(3) 861,
L0
       
  BI3305
(3) 862,
L0
       
  IE.487
(1) 901,
L0
     
  BE3301
(3) 847,
L0
       
  AC4016
(3) 813,
L0
       
  BI3303
(3) 862,
L0
       
  AC2012
(3) 813,
L0
       
  AC2012
(3) 861,
L0
       
  HRM1104
(3) 810,
L0
 
  EN2403
(3) 811,
L0
 
  HRM2105
(3) 810,
L0
 
  TH.801
(12) 510,
L8
  RE.1401
(3) 800,
L0
   
  RE.1201
(3) 800,
L0
  TH.801
(12) 510,
L8
   
  MG.316
(3) 818,
EXAM
   BI3303
(3) 862,
L0
 
  AC3012
(3) 811,
EXAM
   BI3305
(3) 862,
L0
 
  AC3015
(3) 860,
EXAM
   AC2012
(3) 861,
L0
 
  AC.407
(3) 817,
EXAM
   AC2012
(3) 813,
L0
 
  AC.407
(3) 818,
EXAM
   AC4016
(3) 861,
L0
 
       AC4016
(3) 813,
L0
 
       BE3301
(3) 847,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต